Türk dilində

 1. Anadol, Cemal. Köroğlu: Koçyiğit / C. Anadol.- İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1997.- 421 s.
 2. Atasözleri Sözlüğü / tert. H. H. Ünlü.- İstanbul: Ünlü Yayınevi, 1989.- 64 s.
 3. Baştu, Mikail ibn Şams Tebir. Şan kızı Destănı 882 yılı = Сказание о дочери Шана 882 г. / M. Ş. T. Baştu; çeviren A. Aydın; ed.: A. Ferhat, H. Nurutdinov.- İstanbul: Acar, 1991.- 419 s.- Türk və rus dillərində.
 4. Çandarlıoğlu, Gülçin. Türk destan kahramanları / G. Çandarlıoğlu.- İstanbul: And Yayınları, 1977.- 239 s.
 5. Çobanoğlu, Özkul. Türk dünyası epik destan geleneği / Ö. Çobanoğlu.- Ankara: Akçağ Yayınları, 2003.- 480 s.
 6. Demirbaş, Mustafa. Ergenokon destanı / M. Demirbaş.- Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991.- 47 s.
 7. Demirel, Hamide. Türk destanlarında güzellik-destan-masal ve din unsurları ile yabancı destanlarda Türk kahramanları / H. Demirel.- İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2010.- 167 s.
 8. Ebu’l Hayr-ı Rumi. Saltıknâme: Saltık Gazi Destanı / Ebu’l Hayr-ı Rumi; tert.: N. Demir, M. D. Erdem.- İstanbul: Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği, 2013.- 702 s.
 9. Ebu’l Hayr-ı Rumi. Saltık Gazi Destanı / Ebu’l Hayr-ı Rumi; tert.: N. Demir, M. D. Erdem.- Ankara: Destan, 2007.- 702 s.
 10. Ergenokon Destanı / tert. S. Karadağ.- İstanbul: Damla, 2005.- 64 s.
 11. Ertem, Ahmet. Köye doğru: destanlar / A. Ertem.- Ankara, 1940.- 16 s.
 12. Filizok, Riza. Ziya Gökalp'in Edebî Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesiri / R. Filizok.- Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991.- 318 s.
 13. Gencosman, Kemal Zeki. Türk Destanları: bütün eski ve yeni Türk destanları / K. Z. Gencosman.- İstanbul: Hürriyet Yayınları, 1972.- 696 s.
 14. Gömeç, Saadettin. Türk destanlarına giriş / S. Gömeç.- Ankara: Akçağ, 2009.- 535 s.
 15. Hacıyeva, Maarife. Örneklerle Folklor, Halk ve Tekke Edebiyatı Sözlügü / M. Hacıyeva, E. Karaman, A. Kömürcü; ed. R. Rüstemov.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 162 s.
 16. Haşimli, Hüseyin Memmed oğlu. Türk Halklarının Edebiyyat İlişkilerine Dair Araştırmalar / H. M. Haşimli; ilmi red. I. A. Habibbeyli.- Ankara: Kültür Ajans Yayınları, 2009.- 192 s. - Türk dilində.
 17. Halk Şiiri: antoloji / tert. T. Kutsi.- 3.Baskı.- İstanbul: Toker Yayınları, 1986.- 192 s.
 18. Battal Gazi destanı / tert. S. Karadağ.- İstanbul: Damla Yayınevi, 2004.- 64 s.
 19. Karşılaştırmalı Türk destanları.- İstanbul: İrfan Yayımcılık, 2010.- 225 s.
 20. Kaya, Doğan. Aşık Veysel / D. Kaya.- Sivas: DOĞAN Gazeteçilik, 2004.- 337 s.
 21. Kurgan, Şükrü. Nasrettin Hoca / Ş. Kurgan.- Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1986.- 96 s.
 22. Makal, Tahir Kutsi. Halkbilim ve Edebiyat: halk edebiyatı incemeleri / T. K. Makal.- İstanbul: Toker Yayınları, 1990.- 302 s.
 23. Melikova, Yasmina Ekrem kızı. Azerbaycan ve türk halk temaşalarının metin kıyaslanması / Y. E. Melikova; red.: F. Gedikli, E. Cavanşir; Azerbaycan cumhuriyeti eğitim bakanlığı, Kafkaz Üniversitesi.- Bakü: Araz, 2007.- 238 s.
 24. Oğuz kağan / tert. M. Alperen.- İstanbul: Karakutu Yayınları, 2007.- 98 s.
 25. Oğuz kağan / tert. Y. Meyva.- İstanbul: Simge, 2003.- 80 s.
 26. Oğuz Kağan destanı / tert.: W. Bang, G. R. Rahmeti.- İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1936.- 69 s.
 27. Oğuz Kağan destanı: büyük Türk destanları.- İstanbul: Damla Yayınevi, 2008.- 64 s.
 28. Oğuz Kağan Destanı.- İstanbul: Damla Yayınevi, 2004.- 64 s.
 29. Ögel, Bahaeddin. Destanlar / B. Ögel.- Ankara Türk Tarih Kurumu, 1989.- 644 s.
 30. Ögel, Bahaeddin. Türk mitolojisi: kaynakları ve açıklamaları ile destanlar / B. Ögel.- Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1998.- 610 s.
 31. Ögel, Bahaeddin. Türk mitolojisi: kaynakları ve açıklamaları ile destanlar / B. Ögel; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
  I Cilt.- Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.- 644 s.
 32. Öztelli, Cahit. Halk Türküleri: evlerinin önü / C. Öztelli.- 2.Baskı.- Ankara: Özgür Yayın-Dağıtım, 1983.- 879 s.
 33. Öztelli, Cahit. Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu / C. Öztelli.- 2.Baskı.- İstanbul: Özgür Yayın-Dağıtım, 1984.- 371 s.
 34. Pertev, Naili Boratav. 100 soruda türk folklore / N. B. Pertev.- İstanbul: Gerçek yayinevi, 1997.- 272 s.
 35. Sepetçioğlu, Mustafa Necati. Dede Korkut / M. N. Sepetçioğlu.- İstanbul: Toker Yayınları, 1986.- 206 s.
 36. Sevim, Ayşe. Ergenokon destanı / A. Sevim.- İstanbul: Zambak, 2005.- 64 s.
 37. Şükrü Elçin. Halk Edebiyatına Giriş / Şükrü Elçin.- Ankara, 1986.- 759 s.
 38. Tecer, Ahmet Kutsi. Koçyiğit köroglu / A. Tecer.- Ankara, 2007.- 120 s.
 39. Toker, Tarhan. Gök Türk yazıtları / T. Toker.- Kars: Kars basımevi 1938.- 16 s.
 40. Tural, Sadık. Tarihten destana akan duyarlılık / S. Tural; ed. S. Bozdemir.- genişletilmiş 5.baskı.- Ankara: Yüce Erek Yayınevi, 2006.- 327 s.
 41. Tural, Sadık. Tarihten destana akan duyarlılık / S. Tural.- Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1999.- 139 s.
 42. Türk Bilmeceleri / tert. Şükrü Elçin.- Ankara: Kültür Bakanlığı, 1989.- 131 s.
 43. Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması / ed. M. Yılmaz.- Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2015.- 144 s.
 44. Türk dünyası ve kardaş ülkeler edebiyatı / tert.: M. Hacıyeva, Ş. Köktürk, K. Sarılar.- Samsun, 1997.- 232 s.
 45. Türk folkloru araştırmaları, 1987 = Turkish folklore researchs, 1987.- Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma, 1987.- 260 s.- Türk və ingilis dillərində.
 46. Türk folkloru araştırmaları / Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi.- Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 1987.- 260 s.
 47. Türk halklarının edebi geçmişi: türk destanları: uluslararası sempozyum = Türk dastanları türk xalqlarının ədəbi salnaməsidir: beynəlxalq konfrans = Literary history of Turkic peoples: Turkic epics : international symposium / tert.: Ö. Okumuş [et al.].- Bakü: Adiloğlu, 2004.- 349 s.- Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində.
 48. Ural, Orhan. Üç Destan: Oğuz Kağan-Ergenekon-Köroğlu / O. Ural.- Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1972.- 64 s.

Azərbaycan dilində

 1. Hacıyeva, Maarifə Hüseyn qızı. Ədəbi dəyərlər / M. H. Hacıyeva; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov; red. Z. Mehdiyeva.- Bakı: İrfan, 2013.- 200 s.
 2. Hacıyeva, Maarifə Hüseyn qızı. Türk aşıqları: monoqrafiya / M. H. Hacıyeva; red. R. Rüstəmov.- Bakı: Elm, 2004.- 207 s.
 3. Hüseynova, Nəzakət Hüseyn qızı. Qədim türk qəhrəmanlıq dastanlarının tipologiyası: "Ural batır" əsasında: monoqrafiya / N. H. Hüseynova; elmi red. P. İ. Xəlilov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Apostrof, 2009.- 154 s.
 4. İsgəndərli, Xədicə İsrafil qızı. Dupduru bulaq kimi: bayatılar = Dumduru Punar Gibi: maniler = Pure Like Spring: bayaties / X. İ. İsgəndərli; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Qanun, 2010.- 228 s.- Azərbaycan, türk və ingilis dillərində.
 5. Quliyev, Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı: dərs vəsaiti / E. H. Quliyev; elmi red. H. Qasımov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2008.- 368 s.
 6. Özdək, Rəfiq. Türkün Qızıl kitabı / R. Özdək; tərc.: N. Yaqublu, L. Şüküroğlu; elmi red. H. Əliyev.
  I kitab.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 184 s.
 7. Özdək, Rəfiq. Türkün Qızıl kitabı / R. Özdək; tərc.: N. Yaqublu, L. Şüküroğlu; red.: H. Əliyev, T. Kərimli.
  II kitab.- Bakı: Yazıçı, 1997.- 235 s.
 8. Sadıq, İslam. Şumer və türk dastanları / İ. Sadıq; red. Ə. Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 208 s.
 9. Türk xalqları ədəbiyyatı / tərt. N. Q. Cəfərov.
  I cild: Qədim dövr.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.
 10. Türkiyə gülməcələri / tərt. A. M. Abıyev; red. C. Aydın.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 144 s.

Ingilis dilində

 1. Basgöz, I. Turkish folklore reader / I. Basgöz.- The Hague, 1971.- 147 p.
 2. Dhar, S. Folk tales of Turkey / S. Dhar.- New Delhi: Sterling, 1979.- 124 p.
 3. Tural, Sadık. Sensibility flowing from history to epic / S. Tural.- Ankara: Atatürk Culture Center, 1999.- 116 p.

Rus dilində

 1. Боролина И. В. Хрестоматия по турецкому фольклору / И. В. Боролина.
  Вып. 1.- М.: Изд-во Московского университета, 1984.- 164 с.
 2. Плач лани: турецкая народная поэзия / пер. Н. И. Гребнев.- М.: Художественная литература, 1966.- 191 с.
 3. Стеблева И. В. Очерки турецкой мифологии: по материалам волшебной сказки / И. В. Стеблева; Институт востоковедения РАН.- М.: Восточная литература, 2002.- 101 с.

Avtoreferatlar

 1. Coşkun, Jalə Zaman qızı. Türk və rus sehrli nağıllarının tipologiyası: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5719.01 / J. Z. Coşkun; elmi rəh. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2015.- 26 s.
 2. Əkbərova, Ülkər Qəzənfər qızı. Türk xalqları folklorunun toplanması və tədqiqində Q. N. Potaninin rolu: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 17.00.02: 10.01.09 / Ü. Q. Əkbərova; elmi rəh. K. H. Allahyarov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2012.- 29 s.
 3. Əliyev, Ramil Manaf oğlu. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları: Azərbaycan mifoloji mətnləri əsasında: filologiya elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 10.01.09 / R. M. Əliyev; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2008.- 48 s.
 4. İsgəndərova, Vəfa Zahid qızı. Ənənəvi nağıl formulları: Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında: filologiya üzrə fəlsəfə dok ... dis. avtoreferatı: 5719.01 / V. Z. İsgəndərova; elmi rəh. Ə. D. Əsgərov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2013.- 25 s.
 5. Meyser, Kaya Nedim oğlu. Azərbaycan və türk xalq mahnılarının müqayisəli təhlili : sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 17.00.02 / K. N. Meyser; elmi rəh. G. A. Abdullazadə; Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2011.- 26 s.
 6. Məmmədov, Cəlal Mirzağa oğlu. Türk mifoloji obrazlarının funksional-semantik xüsusiyyətləri: filologiya elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 10.01.09, 10.01.08 / C. M. Məmmədov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2008.- 50 s.