1. Azərbaycanlılar
 2. Altaylılar
 3. Arqular
 4. Qıpçak erməniləri
 5. Atuşlular
 6. Balkarlar
 7. Barabinlilər
 8. Baraqunilər
 9. Basmılılar
 10. Başqırdlar
 11. Beltırlər
 12. Besermyanlar
 13. Bulqarlar
 14. Qaqauzlar
 15. Dulqanlar
 16. İkanlı karabulaklılar
 17. İli türklər
 18. İliylilər və ya kuldjinlər
 19. Kazaxlar
 20. Kanlı, Kanqlı, Kanqli
 21. Cənubi Kappadokiyalılar
 22. Karaimlər
 23. Karakalpaklar
 24. Karamanilər
 25. Karamanlılar
 26. Karaçaylılar
 27. karluklar
 28. Kaşkaylılar
 29. Kereilər
 30. Kereitlər
 31. GöyMonçakçılar
 32. Qırğızlar
 33. Krımçatlılar
 34. Koybalılar
 35. Kumadinlər
 36. Kumıklar
 37. Kuraminlər
 38. Kızıllılar.
 39. Yenisey Qırğızları
 40. Lebedinlər
 41. Lobnorlar
 42. Manqıtlar
 43. Maymınlar, Maymalar
 44. Mesxetilər
 45. Meşerlər
 46. Mişarlar
 47. Naqaybaklar
 48. Naymanlar
 49. Çöl Noqayları
 50. Budjak Tatarları (Noqaylar)
 51. Oyratlar
 52. Pontiçlər
 53. Salarlar
 54. Sarıq-Yuqurlar
 55. Soyot- çatanlar
 56. Soyotlar
 57. Sonkorlar
 58. Tatarlar
 59. AlabuqNoqay Tatarları
 60. Astraxan Tatarları
 61. Barabin Tatarları
 62. Krım Tatarları
 63. Kıryaşen Tatarları
 64. Sibir Tatarları
 65. Saqay Tatarları
 66. Dağ Tatları
 67. Telenqitlər
 68. Teleutlar
 69. Teptiyarlar
 70. Tofalar
 71. Türkmənlər
 72. Türkiyə türkləri
 73. Turxmənlər
 74. Tuvalılar
 75. Tubalar
 76. Tuvinlər (todjinlər)
 77. Turkomanlar
 78. Turfanlar
 79. Xorasan türkləri
 80. Özbəklər
 81. Uyqurlar
 82. Urumılılar
 83. Fuyuy qırğızları
 84. Çalkanlılar
 85. Çulımlılar
 86. Çuvaşlar
 87. Xakaslar
 88. Xalaclar
 89. Xotonlar
 90. Çalkın Yunanları
 91. Çaatanlar
 92. Çenqelilər
 93. Şarlar
 94. Şorlar
 95. Çalklar
 96. Eynu və ya Abdallar
 97. Yuryuklar
 98. Yuyqurlar
 99. Yakutlar
 100. YarınlılarKazımi, Pərviz. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti: monoqrafiya. - Bakı : ABC, 2012. – S. 11-13.