Azərbaycan dilində

 • Sadiq, İslam. Nəsimi və folklor / İ. Sadiq; red. N. Muradoğlu.- Bakı: Azərnəşr, 2020.- 80 s.
 • Məmmədova, Məleykə Nizami qızı. Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr: monoqrafiya / M. N. Məmmədova; elmi red. T. Məmməd; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 188 s.
 • Səmimi, Tacir. Boz atlının nağılı / T. Səmimi; red. S. Abbaslı.- Bakı: SkyG, 2019.- 156 s.
 • İslamzadə, Kəmalə Faiq qızı. Dastan yaradıcılığında cəngavər qadınlar: dərs vəsaiti / K. F. İslamzadə; red. S. H. Orucova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 208 s.
 • Tanrıverdi, Əzizxan. Dədəm Qorqudun sözü: monoqrafiya / Ə. Tanrıverdi; tərt.-red. İ. Abbasov.- Bakı : Elm və təhsil, 2019.- 264 s.
 • Tanrıverdi, Əzizxan. Dədəm Qorqudun sözü: monoqrafiya / Ə. Tanrıverdi ; tərt.-red. İ. Abbasov.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 264 s.
 • Məmməd, Səadət. Nağıl mövzu və obrazları bədii ədəbiyyatda: monoqrafiya / S. Məmməd; red. M. P. Qasımlı; AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2019.- 176 s.
 • Bayat, Füzuli. Oğuz dünyasının epik qanunları və qəhrəmanın bioqrafiyası / F. Bayat; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 148 s
 • Bayat, Füzuli. Qaçaq folkloru sosial-iqtisadi və siyasi-mədəni kontekstdə / F. Bayat; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 304 s.
 • İsaqoğlu, Vaqif. Tovuzun saz-söz dünyası: məqalələr / V. İsaqoğlu; red. N. Cabbarlı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 272 s.
 • İsaqoğlu, Vaqif. Tovuzun saz-söz dünyası: məqalələr / V. İsaqoğlu; red. N. Cabbarlı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 272 s.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Əsərləri: 10 cilddə / K. İ. Əliyev.
  VII cild: Dədə Qorqud / tərt. G. Osmanova; elmi red.: Ə. B. Ərcilasun, S. Vəliyeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 384 s.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Əsərləri: 10 cilddə / K. İ. Əliyev.
  VI cild: Folklor kitabı / tərt. G. Osmanova; elmi red. M. Kazımoğlu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 432 s.
 • "Gücümüz birliyimizdədir" mövzusunda elmi konfransın materialları: İsmayıllı şəhəri, 15 dekabr 2017 -ci il / S. Əhmədova [et al.]; tərt.: A. Ş. Əhmədli, D. Əliyev; red. İ. F. Rüstəmzadə; AMEA Folklor İnstitutu, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 248 s.
 • Həsənova, Könül. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında ənənəvi süjetlər: dərs vəsaiti / K. Həsənova; red. S. H. Orucova ; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 152 s.
 • "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının qrammatik tədqiqi: fonetik; morfoloji və sintaktik təhlil / S. Mehdiyeva [et al.]; red.: M. Nağısoylu, S. Mehdiyeva; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2018.- 492 s.
 • Fərəcova, Aynur. "Kitabi-Dədə Qorqud"da qəhrəman və cəmiyyət: monoqrafiya / A. Fərəcova; red. S. G. Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 200 s.
 • Aşıq Murad Niyazlı. Agır ellər ozanıyam [Səsyazma] / Aşıq Murad Niyazlı.- Bakı, 2018.- 1 el. opt. disk (CD-DA).
 • Aşıq Murad Niyazlı. Ağır ellər ozanıyam: [şeirlər] / Aşıq Murad Niyazlı; tərt., ön söz müəl. S. Alıyev; red. M. P. Qasımlı; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2018.- 152 s.
 • Səfiyeva, Vüsal. Akademik Həmid Araslının folklorşünaslıq irsi: monoqrafiya / V. Səfiyeva; elmi red. K. İ. Əliyev; red. N. H. Araslı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı : Elm və təhsil, 2018.- 156 s.
 • İsmayılova, Yeganə Nəhmətulla qızı. Anarın "Dədə Qorqud" yaradıcılığı: monoqrafiya / Y. N. İsmayılova; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2018.- 291 s.
 • Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri / M. P. Qasımlı, M. Q. Allahmanlı; red. A. Məmmədov; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 220 s.
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Aşıq Şəmşir yaradıcılığında fəlsəfi fikirlər: monoqrafiya / N. T. Zamanov; elmi red. M. Kazımoğlu; red. F. Ramazanoğlu; ön sözün müəl. M. P. Qasımlı ; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 512 s.
 • Soltanov, Məmmədxan. Aşıq yaradıcılığında işlənən onomastik vahidlər bədii-üslubi vasitə kimi: monoqrafiya / M. Soltanov; elmi red. Ə. V. Tanrıverdiyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 184 s.
 • Mürşüdova, Ulduz Bəşir qızı. Azərbaycan və Şimali Amerika hindu folkloru: monoqrafiya / U. B. Mürşüdova; elmi red. A. Abbasov; AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 376 s.
 • Qəzənfərqızı, Aynur. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri: monoqrafiya / A. Qəzənfərqızı; elmi red., ön söz müəl.: Ə. Şamil, Ə. Xürrəmqızı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 160 s.
 • Qasımova, Sevinc Aşur qızı. Azərbaycanda Novruz ənənə və inancları / S. A. Qasımova; red. S. G. Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 188 s.
 • Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağılları / AMEA Folklor İnstitutu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: A. Hacıyev [et al.]; tərt., ön sözün müəl. İ. Məlikova; red.: İ. Həmidov, İ. Rüstəmzadə.- Bakı, 2018. - 196 s.- Azərbaycan, avar, cek, buduq, Xınalıq, ingiloy, kürd, qrız, ləzgi, rus, rutul, saxur, talış, tat, udi və ibri dillərində.
 • Əliyev, Məmməd İrac oğlu. Bədii təfəkkürdə erkən Azərbaycançılıq düşüncəsi: Azərbaycan folkloru və klassik ədəbiyyat nümunələri əsasında / M. İ. Əliyev; elmi red. R. S. Xəlilov; red. N. Tağıyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 168 s.
 • Şah, İdris. Dərvişlərin hekayətləri: sufi ustadlarının əsrlərlə danışdıqları ibrətamiz rəvayətlər / İ. Şah; ing. dilindən tərc. M. Örgün; elmi red. A. Qafarov.- Bakı: TEAS Press, 2018.- 300 s.
 • Sayılov, Qalib Əmirağa oğlu. Folklor və islam: nəzəri-epik kontekst: monoqrafiya / Q. Ə. Sayılov; red. S. Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 264 s.
 • Allahmanlı, Mahmud Qara oğlu. Folklorşünas düşüncələri: məqalələr / M. Q. Allahmanlı; elmi red. P. Ş. Əfəndiyev.- Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2018.- 352 s.
 • Bayat, Füzuli. Halay: fəlsəfi qaynağı və özəllikləri / F. Bayat; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 112 s.
 • Tuncay, Bəxtiyar. Kurqanlarda yatan mifoloji təfəkkür və genetik tariximiz / B. Tuncay; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 472 s.
 • Cəlil, Fərəh. Mifologiyanın əsasları: dərs vəsaiti / F. Cəlil; elmi red. M. Q. Allahmanlı; Bakı Avrasiya Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 136 s.
 • Hüseynzadə, Tofiq Məhəmməd oğlu. Miskin Abdal - Qeyb Ərəni, Təsəvvüf Piri: elmi-tədqiqat əsəri / T. M. Hüseynzadə; tərt. M. T. Hüseynzadə; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: ADMİU, 2018.- 360 s.
 • Miskin Abdal - Səfəvilərin böyük ideoloqu, sufi şeyxi: şeirləri və dastanları / AMEA Folklor İnstitutu; tərt., ön sözün müəl. M. Q. Allahmanlı; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: ADMİU, 2018.- 496 s.
 • Miskin Abdal və Səfəvilər / tərt. N. Göyçəli; elmi red. M. Q. Allahmanlı; red. M. Əyyublu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 232 s.
 • Əliyeva, Nuray Yadigar qızı. Naxçıvan dialekt və şivələrinin etnoqrafik leksikası: monoqrafiya / N. Y. Əliyeva; elmi red. Ə. A. Quliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2018.- 201 s.
 • Ozan: elm və sənət toplusu / M. P. Qasımlı [et al.]; red. heyəti: M. P. Qasımlı [et al.]; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi.
  II bur.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 127 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli.
  X kitab: Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri / tərt. İ. F. Rüstəmzadə; red. O. Əliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 382 s.
 • Quluzadə, Təranə Nəsimi qızı. Qəhrəmanlıq dastanlarında Azərbaycan etnoqrafiyasının əksi: monoqrafiya / T. N. Quluzadə; elmi red. T. Bünyadov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 236 s.
 • SMOMPK: Azərbaycan folkloru materialları / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu, tərc., translit. R. Z. Xəlilov, tərt., ön sözün müəl.: R. Z. Xəlilov [et al.]; red. S. İsayeva.
  I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 232 s.
 • Boratav, Pertev Naili. Türk folkloruna dair 100 sual: inanclar, adət və mərasimlər, oyunlar / P. N. Boratav; tərc., ön sözün müəl. S. Əliyeva; elmi red. S. G. Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 336 s.
 • Altaylı, Seyfəddin. Türk xalqları ədəbiyyatı: dərs vəsaiti / S. Altaylı, N. Hüseynova; red. Q. Məşədiyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 356 s.
 • Fikrətqızı, Elmira. Vücudnamələrdə mətnlərarası əlaqə: monoqrafiya / E. Fikrətqızı; elmi red.: M. Kazımoğlu, M. Allahmanov; Bakı Avrasiya Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 256 s.
 • Hüseynova, Mahirə Nağı qızı. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili / M. N. Hüseynova; elmi red. B. Ə. Xəlilov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Avropa, 2018.- 420 s.
 • Əliyeva, Ruhəngiz Çingiz qızı. XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında epik folklor ənənələri / R. Ç. Əliyeva; elmi red.: M. P. Qasımlı, F. Əzizova; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Ecoprint, 2018.- 171 s.
 • Xəstə Qasımın dastanı / Azərbaycan Aşıqlar Birliyi; tərt. M. Qasımlı; red. A. Məmmədli.- Bakı: Uğur, 2018.- 104 s.
 • Vəliyeva, Fəridə Talıb qızı. Yunus Əmrə və folklor: monoqrafiya / F. T. Vəliyeva; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; ön sözün müəl. N. Ə. Həsənzadə; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 248 s.
 • Əhmədli, Atəş Şövkət oğlu. Ənənəvi söyləyicilik sənəti: Şirvan folklor mühiti əsasında: monoqrafiya / A. Ş. Əhmədli; elmi red. M. K. İmanov; ön sözün müəl. A. Hacıyev; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 220 s.
 • Həmzəyev, Mahir Canmirzə oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları Baltik xalqlarının dillərində / M.C. Həmzəyev; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 116 s.
 • Abdulla, Kamal. "Kitabi-Dədə Qorqud" poetikasına giriş: dansökülən variant: monoqrafiya / K. Abdulla; red. Ə. Mirzallı.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2017.- 320 s.
 • Hüseynova, Könül Rauf qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud"da işlənmiş obrazlı ifadələrin ingilis dilinə tərcümə yolları / K. R. Hüseynova; elmi red. H. M. Zərbəliyev; Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 156 s.
 • Əliyeva, Sevinc. "Kitabi-Dədə Qorqud"un mürəkkəb feilləri: monoqrafiya / S. Əliyeva; red. M. Z. Nağısoylu; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 376 s.
 • "Molla Pənah Vaqif və folklor" mövzusunda elmi konfransın materialları: Bakı şəhəri, 21 iyun 2017-ci il / İ. Ə. Həbibbəyli [et al.]; tərt.: K. İ. Əliyev, F. Qasımova; elmi red. M. Kazımoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 236 s.
 • Hüseynzadə, Tofiq Məhəmməd oğlu. Aşıq deyişmələrinin poetikası: monoqrafiya / T. M. Hüseynzadə; elmi red. M. Q. Allahmanlı.- Bakı, 2017.- 312 s.
 • Hüseynova, Mahirə Nağı qızı. Aşıq və el şairlərinin üslubi frazeologiyası: [Dərələyəz mahalı üzrə] / M. N. Hüseynova; elmi red. B. Ə. Xəlilov ; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Afpoliqraf, 2017.- 112 s.
 • Hüseynova, Mahirə Nağı qızı. Aşıq və el şairlərinin üslubi sintaksisi: [Dərələyəz mahalı üzrə] / M. N. Hüseynova; elmi red. B. Ə. Xəlilov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Afpoliqraf, 2017.- 128 s.
 • Aşıq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə / Xalq Bank; layihənin rəh. R. Həşimov; tərt.: M. Qasımlı, M. Allahmanlı; elmi red. M. Qasımlı.
  III cild: Məhəbbət dastanları.- Bakı, 2017.- 640 s.
 • Aşıq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə / Xalq Bank; layihənin rəh. R. Həşimov; tərt.: M. Qasımlı, M. Allahmanlı; elmi red. M. Qasımlı.
  II cild: Qəhrəmanlıq dastanları.- Bakı, 2017.- 512 s.
 • Aşıq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə / Xalq Bank; layihənin rəh. R. Həşimov; tərt.: M. Qasımlı, M. Allahmanlı; elmi red. M. Qasımlı.
  I cild: Aşıq poeziyası.- Bakı, 2017.- 592 s.
 • İsmayılov, Hüseyn Ələsgər oğlu. Aşıq Ələsgər / H. Ə. İsmayılov; red., ön sözün müəl. S. A. Sadıqova.- Bakı: Ecoprint, 2017.- 152 s.
 • Hüseynov, Məhərrəm Abbasəli oğlu. Aşıq Ələsgərin söz ümmanı / M. A. Hüseynov; red. B. Ə. Xəlilov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 312 s.
 • Əsgər, Əfzələddin. Azərbaycan sehirli nağıllarında qəhrəman: monoqrafiya / Ə. Əsgər; elmi red. S. A. Qaybalıyeva ; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 116 s.
 • Abbasova, Mətanət Maşallah qızı. Azərbaycan xalq şeirinin genezisi və poetikası: monoqrafiya / M. M. Abbasova; elmi red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 412 s.
 • Aşıq Kərəm. Beləcə boşalıb dolur bu dünya / Aşıq Kərəm; red. Q. M. Namazov.- Bakı: SkyG, 2017.- 163 s.
 • Muradoğlu, Nizami. Çağdaş Azərbaycan poeziyasında folklor ənənələri: monoqrafiya / N. Muradoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 256 s.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Çağdaş folklorşünaslığın problemləri / K. Əliyev; tərt. G. Osmanova; elmi red. M. Kazımoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 364 s.
 • Daşdəmirin nağılı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası.- Bərpanəşr.- Bakı: Renessans-A, 2017.- 71 s.
 • Folklor və dövlətçilik düşüncəsi / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu.
  II kitab / R. O. Qafarlı [et al.].- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 260 s.
 • Folklor və yazılı ədəbiyyat / AMEA Folklor İnstitutu; tərt.: K. İ. Əliyev, F. A. Qasımova; elmi red. M. Kazımoğlu.
  II kitab / K. İ. Əliyev [et al.].- Bakı: Nurlan, 2017.- 224 s.
 • Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Folklor və ədəbiyyat araşdırmaları / M. P. Qasımlı; tərt. T. Vəliyeva; red. M. Q. Allahmanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 628 s.
 • Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib mövzusunda elmi konfransın materialları: Bakı şəhəri, 05 oktyabr 2017-ci il / İ. Ə. Həbibbəyli [et al.]; tərt.: K. İ. Əliyev, F. A. Qasımova; elmi red. M. Kazımoğlu; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 344 s.
 • Göyçəli, Niftalı. Göyçə ustadları: antologiya / N. Göyçəli; red. L. M. Babacanlı.
  I hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 200 s.
 • Güney Azərbaycan folkloru / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu.
  VI kitab: Dastanlar / tərt., ön sözün müəl. M. M. Abbasova; red. S. Q. İmaməliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 416 s.
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. Haqq-nahaqq seçilər haqq divanında / N. S. Əhmədli; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 288 s.
 • Rzayeva, Çinarə Vaqif qızı. Hüseyn Cavid və folklor: monoqrafiya: 2 cilddə / Ç. V. Rzayeva; elmi red., ön sözün müəl. H. M. Həşimli; AMEA Naxçıvan bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu.
  I cild.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017.- 112 s.
 • Əfəndiyev, Paşa Şərif oğlu. Molla Cümə: həyatı və yaradıcılığı / P. Ş. Əfəndiyev; tərt.-red. M. Q. Allahmanlı.- Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2017.- 364 s.
 • Məlikməmmədlə vəfalı atın nağılı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası.- Bərpanəşr.- Bakı: Renessans-A, 2017.- 16 s.
 • Hacıyeva, Səadət Güləhməd qızı. Nanaylı-halaylı dünyam / S. G. Hacıyeva; , ön sözün müəl.: T. Səmimi, N. Mustafa; red., ön sözün müəl. T. Səmimi.- Bakı: SkyG, 2017.- 239 s.
 • İslamzadə, Atif İslam oğlu. Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının mifoloji strukturu: monoqrafiya / A. İ. İslamzadə; elmi red. T. İ. Hacıyev; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 232 s.
 • Ozan: elm və sənət toplusu / M. P. Qasımlı [et al.]; red. heyəti: M. P. Qasımlı [et al.]; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi.
  I bur.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 158 s.
 • Qarışqa və göyərçin: nağıl / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası.- Bərpanəşr.- Bakı: Renessans-A, 2017.- 8 s.
 • Tovuz folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu, tərt., ön sözün müəl. İ. F. Rüstəmzadə, red. N. Həsənova.
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 384 s.
 • Rzayeva, Çinarə Vaqif qızı. Türk xalqlarının ortaq folkloruna müqayisəli baxış: monoqrafiya / Ç. V. Rzayeva ; elmi red., ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov ; AMEA Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017.- 120 s.- Azərbaycan, türk, özbək, qaqauz, kərkük, ahıska və türkmən dillərində.
 • Jirmunski, Viktor Maksimoviç. Xalq qəhrəmanlıq eposu / V. M. Jirmunski; tərc. E. M. Başkeçid; red. M. K. İmanov.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2017.- 432 s.
 • Xoruz: nağıl / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası.- Bərpanəşr.- Bakı: Renessans-A, 2017.- 4 s.
 • Səmimi, Tacir. Xəstə Zərnişanın könül dünyası / T. Səmimi; red. S. İ. Abbaslı.- Bakı: SkyG, 2017.- 111 s.
 • Namazov, Qara Mustafa oğlu. Yazılan qalır / Q. M. Namazov; red., ön söz müəl. T. Səmimi; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: SkyG, 2017.- 293 s.
 • Zaqatala folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. Z. İ. Mənsimova; red. M. Yaqubqızı.
  I cild.- Bakı: Sabah, 2017.- 504 s.
 • Rüstəmov, Aqşin. "Kitabi-Dədə Qorqud" və Henrix Fridrix fon Dits = "Китаби-Деде Коркуд" и Генрих Фридрих фон Дитц = "The Book of Dede Korkut" and Heinrich Friedrich von Diez / A. Rüstəmov, G. Əliyeva; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 72 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Bəşirli, Xatirə. "Koroğlu" dastanı Azərbaycan və Orta Asiya versiyaları əsasında: dərs vəsaiti / X. Bəşirli; elmi red. F. Bayat ; Xəzər Universiteti.- Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2016.- 127 s.
 • Əmiraslanov, Tahir İdris oğlu. "Mətbəxdən gələn atalar sözləri, idiomlar" / T. İ. Əmiraslanov, S. Sadıqova; elmi red., ön sözün müəl. T. İ. Əmiraslanov; red. C. Əsgərova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası, AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlar NPM, 2016.- 48 s.
 • Əskər, Nailə Baxşəli qızı. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu: monoqrafiya / N. B. Əskər; elmi red. Q. M. Paşayev; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 164 s.
 • Yaqubqızı, Mətanət. Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikulturalizm: Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan xalqların və etnik qrupların folklor örnəkləri əsasında: monoqrafiya / M. Yaqubqızı; elmi red. M. B. Əsgərov; ön sözün müəl.: M. B. Əsgərov, M. Ə. Mahmudov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 184 s.
 • Həsənqızı, Almaz. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı / A. Həsənqızı; elmi red. M. Kazımoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 448 s.
 • Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; tərt., ön sözün müəl. İ. Məlikova; red. Ə. Ə. Rəcəbli; red. heyəti: A. Bayrami [et al.].- Bakı: Ecoprint, 2016.- 168 s.
 • Dədəm Qorqud belə demiş: aforizmlər = Dede Korkut has said so: aphorisms = Так сказал Деде Коркут: афоризмы / AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; tərt. G. İ. Babaxanlı; elmi red., ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli; ill. F. Əli.- Bakı, 2016.- 192 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Gədəbəy folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; ön sözün müəl. M. Kazımoğlu; tərt.: M. Kazımoğlu, S. İsayeva; red. İ. F. Rüstəmzadə
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 360 s.
 • Kitabi-Dədə Qorqud / Avropa-Azərbaycan Cəmiyyətinin Azərbaycanşünaslıq Araşdırmalar Mərkəzi, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. K. A. Abdullayev; məsul red. Ə. V. Tanrıverdi.- Bakı: TEAS Press, 2016.- 404 s.
 • Həkimova, Nübar Mürsəl qızı. Mifoloji təfəkkürün xalq təbabətindəki izləri / N. M. Həkimova, B. Tuncay; red. A. Hüseynova; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 302 s.
 • Hüseynzadə, Əkrəm Rüfət oğlu. Naxçıvan folklor mətnlərində yaşayan tarix: monoqrafiya / Ə. R. Hüseynzadə; red. S. G. Rzasoy; AMEA Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 184 s.
 • Xəlil, Ağaverdi Sərxan oğlu. Oğuz eposunun ritual əsasları: monoqrafiya / A. S. Xəlil; red. S. Xavəri; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 288 s.
 • Nəsirli, Məlahət. Onun adı Leyla / M. Nəsirli; red. V. B. Baxşəliyev.- Bakı: Nurlan, 2016.- 70 s.
 • Qaçaq Nəbi: dastan / tərt. Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Kitab Klubu, 2016.- 504 s.
 • Abbaslı, Tariyel Allahverdi oğlu. Qurbaninin poetik irsi: monoqrafiya / T. A. Abbaslı; elmi red.: M. Həkimov, E. Məmmədli; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Orxan NPM, 2016.- 192 s.
 • Şamaxı-Qobustan aşıqları və el şairləri / tərt.: S. H. Qəniyev, T. S. Qəni; elmi red. M. P. Qasımlı.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 160 s.
 • Miskin, Vəli. Şeirlər, dastanlar / V. Miskin; tərt. Y. M. Babayev; red. M. Q. Allahmanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 352 s.
 • Niyazlı, Babaxan. Şirvan aşıq məktəbi və Aşıq Məmmədağa Babayev / B. Niyazlı; red. M. P. Qasımlı.- Bakı: Araz, 2016.- 264 s.
 • Şəki folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; tərt. L. V. Süleymanova; elmi red. Ə. Əsgər.
  III kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 364 s.
 • Şərur folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. M. Kazımoğlu [et al.]; red. İ. F. Rüstəmzadə; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli; ön sözün müəl. M. Kazımoğlu
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 348 s.
 • Əliyeva, Sədaqət Ağarəhim qızı. Xalq pedaqogikasında tərbiyə məsələləri: dərs vəsaiti / S. A. Əliyeva; elmi red. Ə. Ağayev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2016.- 172 s.
 • Tanrıverdi, Əzizxan Vəli oğlu. "Koroğlu"nun şeir dili: monoqrafiya / Ə. V. Tanrıverdi; red. M. Kazımoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 256 s.
 • Tanrıverdi, Əzizxan Vəli oğlu. "Dədə Qorqud"un möcüzələr dünyası: monoqrafiya / Ə. V. Tanrıverdi; red. M. K. İmanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 536 s.
 • Tanrıverdi, Əzizxan Vəli oğlu. "Dədəm Qorqud"un zamanı: monoqrafiya / Ə. V. Tanrıverdi; red. M. Kazımoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 204 s.
 • "Dədəm Qorqudun kitabı" tədqiqat işığında: Əzizxan Tanrıverdi qorqudşünaslıqda / AMEA Folklor İnstitutu; tərt., red. İ. Abbasov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 268 s.
 • Həsənova, Pərişan Məhərrəm qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında mənəvi tərbiyə məsələləri / P. M. Həsənova; elmi red. Ə. Ə. Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 148 s.
 • Hümmətova, Rəhilə Əşrəf qızı. Aşıq M. Azaflının poetikası: monoqrafiya / R. Ə. Hümmətova; elmi red. Ə. V. Tanrıverdi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 276 s.
 • Atalar sözləri və tapmacalar: məktəbəqədər uşaqlar üçün / tərt. G. Rza Kərim; red. E. Əliyev.- Bakı: KHATT, 2015.- 48 s.
 • Sadıq, İslam. Azərbaycan "Koroğlu" eposu / İ. Sadıq; elmi red. M. P. Qasımlı; AMEA Folklor İnstitutu
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 248 s.
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. Azərbaycan dastanlarında şaman-qəhrəman arxetipi: "Əsli-Kərəm" və "Dədə Qorqud" / S. G. Rzasoy; elmi red.: H. V. Quliyev, S. P. Qarayev; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 436 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Azərbaycan folklorşünasları: 1920-1950 / C. Ə. Qasımov; elmi red. M. Kazımoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2015.- 456 s.
 • Azərbaycan nağılları / S. Bəxtiyar [et al.].
  III kitab: Qara qarğa və ağ göyərçin. Müdrik zeytun ağacının nağılı. Sehrli qar dənəsi. Sehrli tütək.- Bakı: KHATT, 2015.- 47 s.
 • Azərbaycan nağılları / E. Məmmədova [et al.].
  II kitab: Dəcəl cırcırama. Kəpənəklər. Rafael və çipa. Qripin olmadığı yer.- Bakı: KHATT, 2015.- 47 s.
 • Azərbaycan nağılları / M. Şahbazov [et al.].
  I kitab: Şəhərli oğlan. Fəsillər. Bülbül və qarğa. Çığırğanın nağılı.- Bakı: KHATT, 2015.- 46 s.
 • Vəkilova, Aygün İbrahim qızı. Azərbaycan və fransız folklorunun tipologiyası / A. İ. Vəkilova; elmi red. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 168 s.- Azərbaycan və fransız dillərində.
 • Bakı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; tərt.: R. Z. Xəlilov, A. X. Ramazanova; elmi red. T. Səlimov-Şağani.
  II kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 320 s.
 • Bəşirli, Xatirə. Bədii nəsr poetikası və folklorizm: XX əsrin əvvəli: dərs vəsaiti / X. Bəşirli; elmi red. M. P. Qasımlı.- Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2015.- 135 s.
 • Çağdaş folklor: problemlər, perspektivlər / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. N. Muxtarzadə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 232 s.- Azərbaycan, ingilis və türk dillərində.
 • Tanrıverdiyev, Əzizxan Vəli oğlu. Çal qılıncını, xan Qazan!: "Dədə Qorqud kitabı"nda silah adları: monoqrafiya / Ə. V. Tanrıverdiyev; red. M. K. İmanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 192 s.
 • Dədə Qorqud araşdırmaları / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Dədə Qorqud elmi-tədqiqat mərkəzi; red. heyəti: Y. Məmmədov [et al.]
  IV kitab / R. O. Qafarlı [et al.].- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2015.- 265 s.
 • Dədə Qorqud dastanları: uşaq və yeniyetmələr üşün / red. heyəti: V. Qaradağlı [et al.]; layihənin rəh. S. Babullaoğlu; tərt. Ş. A. Cəmşid; bur. məsul N. Tariq.- Bakı: Parlaq İmzalar, 2015.- 264 s.
 • Həsənqızı, Almaz. Folklorşünaslığa giriş: dərs vəsaiti / A. Həsənqızı; elmi red. M. P. Qasımlı; Bakı Qızlar Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 260 s.
 • Güney Azərbaycan folkloru / AMEA Folklor İnstitutu.
  V kitab / tərt.: M. Kazımoğlu, H. Şərqidərəcək; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; translit.: M. M. Abbasova, K. Osmanova, L. Şabanova; red. A. Mustafayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 403 s.
 • Güney Azərbaycan folkloru / AMEA Folklor İnstitutu.
  IV kitab / tərt.: M. M. Abbasova, H. Şərqidərəcək; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; translit.: M. M. Abbasova, K. Osmanova, L. Şabanova; red. Q. Qubadov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 388 s.
 • Hecalı nağıllar.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 47 s.
 • İzahlı saz-söz lüğəti / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu; layihənin rəh., tərt., ön sözün müəl. T. Məmmədov; elmi red.: N. Rəhimbəyli, E. Məmmədli.- Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 216 s.
 • Hüseynova, Mahirə Nağı qızı. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair: Dərələyəz mahalı üzrə: metodik vəsait / M. N. Hüseynova; elmi red. B. Ə. Xəlilov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2015.- 52 s.
 • Vəliyev, Əpoş İslam oğlu. Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri: H. Kürdoğlunun yaradıcılığı əsasında / Ə. İ. Vəliyev; elmi red. K. H. Allahyarov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 168 s.
 • Mühacirətdə folklor araşdırmaları / AMEA Folklor İnstitutu; tərt., ön sözün müəl. A. Həsənqızı, elmi red. M. Kazımoğlu.
  I kitab / A. Həsənqızı [et al.].- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 252 s.
 • Köhnəqala, Murad. Nizami Cəfərovla türk dünyasına səyahət / M. Köhnəqala, Ş. Göytürk.- Bakı: AzAtaM: Elm və Təhsil, 2015.- 120 s.
 • Niyazlı, Babaxan. Şirvan bülbülü: Aşıq Məmmədağa Babayev barədə xatirələrim / B. Niyazlı; red. Ə. Ə. Sayılov.- Bakı: Araz, 2015.- 420 s.
 • Qəni, Tariyel Seyfəddin oğlu. Şirvanın on səkkiz qadın el şairi / T. S. Qəni; red. E. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 93 s.
 • Səkkiz nağıl.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 48 s.
 • Kazımoğlu, Muxtar. Sənət qayğıları / M. Kazımoğlu; red. V. Z. İsgəndərova; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 192 s.
 • Xəlilli, Xəliyəddin. Türk mənəviyyatı tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları: monoqrafiya / X. Xəlilli; elmi red. M. Kazımoğlu; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 232 s.
 • Uşaq folkloru: [atalar sözləri, bayatılar, sanamalar, tapmacalar, yanıltmaclar, gülməcələr] / tərt.: Ə. Qiyas, F. Alxaz.- Bakı: KHATT, 2015.- 47 s.
 • Usta söyləyicilərin repertuarı / AMEA Folklor İnstitutu; tərt., ön sözün müəl. İ. F. Rüstəmzadə, elmi red. R. Z. Xəlilov, layihənin rəh. M. K. İmanov
  I kitab / N. İ. Bayramova [et al.].- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 400 s.
 • Yol və söz / B. Ə. Nəbiyev [et al.]; tərt. S. İsayeva; red. A. Səfərova; ön sözün müəl. S. Xavəri; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 236 s.
 • Aşıq Ələsgər. "Can" deməklə candan can əskik olmaz...: [qoşmalar, təcnislər, divanilər, müxəmməslər, gəraylılar, bağlamalar, həcvlər və hərbə-zorbalar, deyişmələr, qəzəllər, mərsiyə] / Aşıq Ələsgər.- Bakı: Kitab Klubu, 2014.- 320 s.
 • Səmimi, Tacir. Ağbaba aşıq mühiti / T. Səmimi; red. M. Q. Allahmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 196 s.
 • İsrafilzadə, Əlisahib Qiyas oğlu. Aşıq Pəri: həyatı, mühiti və sənəti / Ə. Q. İsrafilzadə; red. Ş. Əlifoğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 200 s.
 • Cəfərov, Əliağa Qafar oğlu. Azərbaycan "Koroğlu" dastançılığı ənənələri: monoqrafiya / Ə. Q. Cəfərov; elmi red. M. Q. Allahmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2014.- 154 s.
 • İbrahimova, Aynur Aydın qızı. Azərbaycan Koroğluşünaslığı: tarixi və inkişaf mərhələləri / A. A. İbrahimova; elmi red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2014.- 156 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı: dərslik / A. M. Nəbiyev; elmi red. B. Ə. Nəbiyev; red. Ü. Nəbiyeva
  II kitab.- Bakı: Apostrof, 2014.- 660 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı: dərslik / A. M. Nəbiyev; elmi red. B. Ə. Nəbiyev; red. Ü. Nəbiyeva
  I kitab.- Təkrar nəşr.- Bakı: Apostrof, 2014.- 592 s.
 • Bakı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt., ön sözün müəl.: R. Z. Xəlilov, A. Ramazanova; red. İ. İ. Abbaslı; layihənin rəh. M. K. İmanov
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 308 s.
 • Dədə Qorqud araşdırmaları / red. heyəti: Y. Məmmədov [et al.]
  III kitab: Folklor, mifologiya və etnoqrafiya. Onomastika, dialektologiya və etimologiya. Pedaqogika, fəlsəfə və psixologiya / R. O. Qafarlı [et al.].- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2014.- 248 s.
 • Dədə Qorqud günü: XIV elmi sessiyanın materialları: 9 aprel 2014-cü il / AMEA Folklor İnstitutu; tərt., elmi red., ön sözün müəl. N. M. Qurbanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 80 s.
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Dədə Qorqud kitabı: tariximizin ilk yazılı dərsliyi / T. İ. Hacıyev; red.: M. K. İmanov, N. Qurbanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 344 s.
 • Hacıyev, Asif Xatabala oğlu. Dədə Qorqud kitabının şərhli oxunusu / A. X. Hacıyev; elmi red. T. İ. Hacıyev; AMEA Folklor İnstitutu
  I kitab: Müqəddimə üzrə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 112 s.
 • Tanrıverdi, Əzizxan Vəli oğlu. Dədə sözü işığında: monoqrafiya / Ə. V. Tanrıverdi; red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 232 s.
 • İmanov, Muxtar Kazım oğlu. Folklor həm keçmiş, həm də bu gündür: məqalələr / M. K. İmanov; elmi red. S. İsayeva; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 194 s.
 • Xəlil, Ağaverdi Sərxan oğlu. Folklorşünaslığa giriş / A. S. Xəlil; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 84 s.
 • Güney Azərbaycan folkloru / AMEA Folklor İnstitutu
  III kitab: Səməd Behrəngi və Bəhruz Dehqaninin ana dilində topladığı nağıllar / elmi red., ön sözün müəl. M. Abbasova, layihənin rəh. M. K. İmanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 228 s.
 • Güney Azərbaycan folkloru / AMEA Folklor İnstitutu
  II kitab: Güney Azərbaycan folklor örnəkləri / tərt.: S. İ. Abbaslı, B. Həqqi, M. Q. Fərzanə; ön sözün müəl. S. İ. Abbaslı; elmi red.: R. Z. Xəlilov, A. Mustafayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 340 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu
  IX kitab: Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri / tərt. İ. F. Rüstəmzadə; red. E. H. Abbasov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 402 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu
  VIII kitab: Kəlbəcər rayonundan toplanmış folklor örnəkləri / tərt. İ. F. Rüstəmzadə; red. O. S. Əliyev.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 440 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu
  VII kitab: Xocavənd rayonundan toplanmış folklor örnəkləri / tərt. L. V. Vaqifqızı; red. İ. F. Rüstəmzadə.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 444 s.
 • Göyçəli, Niftalı. Qədim Turan eposu / N. Göyçəli; red.: Ə. Amanbəyli, H. Ələkbərsoy.
  I hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 208 s.
 • Saatlı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu, tərt., ön sözün müəl. İ. F. Rüstəmzadə, elmi red. Ə. Əsgər
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 392 s.
 • Məmmədli, Elxan Hüseynqulu oğlu. Şair Nəbi Borçalı: həyatı, mühiti, sənəti / E. H. Məmmədli; red. M. Q. Allahmanlı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan , 2014.- 144 s.
 • Şəki folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihə rəh. M. K. İmanov; tərt. L. V. Süleymanova; elmi red. Ə. Əsgər
  II kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 408 s.
 • Şəki folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. H. Əbdülhəlimov; red. L. V. Süleymanova
  I kitab.- Bakı: Nurlan, 2014.- 414 s.
 • Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları: Tərtər şəhəri, 14 noyabr 2014-cü il / AMEA Folklor İnstitutu, Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti, "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; tərt. F. A. Qasımova; elmi red.: A. Həsənqızı, M. Ə. Abdullayeva, E. Məmmədli.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 520 s.
 • Yardımlı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt.: E. Məmmədli, B. H. Hüseynov; red. T. T. Orucov
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 334 s.
 • Həsənova, Nigar Eldar qızı. Yevlax şivələrinin leksikası: folklor materialları əsasında: monoqrafiya / N. E. Həsənova; elmi red. Q. Ş. Kazımov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 156 s.
 • Mənsimova, Zümrüd İbrahim qızı. Zaqatala aşıq mühiti: monoqrafiya / Z. İ. Mənsimova; elmi red. Q. Sayılov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 216 s.
 • İsgəndərova, Vəfa Zahid qızı. Ənənəvi nağıl formaları: Azərbaycan və Türkiyə nümunələri əsasında / V. Z. İsgəndərova; red. Ə. Əsgər; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 202 s.
 • "Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu - aşıq-ozan sənəti" mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları: Bakı, 10 iyul 2013-cü il / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət ocağı İctimai Birliyi.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 136 s.
 • Kamal, Rüstəm. "Kitabi-Dədə Qorqud" : nitq janrları və davranış poetikası / R. Kamal; elmi red. N. Q. Cəfərov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2013.- 148 s.
 • İsmayılova, Yeganə Nəhmətulla qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu şifahi, qədim, orta və müasir Azərbaycan ədəbiyyatında: monoqrafiya / Y. N. İsmayılova; elmi red. Q. M. Namazov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2013.- 226 s.
 • Kamal, Rüstəm. "Kitabi-Dədə Qorqud"un kommunikativ məkanı : miforitual aspekt / R. Kamal; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 204 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud"un yasaqlanması / C. Ə. Qasımov; elmi red. İ. İ. Abbaslı.-Bakı: Nurlan, 2013.-180 s.
 • Abbaslı, İsrafil İsmayıl oğlu. "Koroğlu": nə var, nə yox?: [Məqalələr] / İ. İ. Abbaslı; tərt. S. İ. Abbaslı; ön sözün müəl. S. G. Rzasoy; elmi red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.-Bakı: Elm və Təhsil, 2013.-282 s.
 • Arı çiçəyə gəlib... / N. Ə. Həsənzadə [et al.]; tərt.-müəl. C. Çiçək; red. Ş. H. Alışanlı; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Azərnəşr: Qanun, 2013.- 352 s.
 • Nazimoğlu, Raqif. Aşıq sənətinin vüqarı Vüqar / R. Nazimoğlu; red. H. Məlikzadə.- Bakı: MBM, 2013.- 180 s.
 • Atalar sözləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov, tərt., ön sözün müəl. M. Yaqubqızı, red. İ. İ. Abbaslı.- Bakı: Nurlan, 2013.- 476 s.
 • Əlizadə, Hümmət. Azərbaycan el ədəbiyyatı: nağıllar / H. Əlizadə; red. heyəti: M. K. İmanov, İ. İ. Abbaslı, R. Xəlilov; tərt. S. İ. Abbaslı; elmi red., ön sözün müəl. İ. İ. Abbaslı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 316 s.
 • Bayat, Füzuli. Azərbaycan folkloru və yazılı ədəbiyyat / F. Bayat, X. Bəşirli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 200 s.
 • Rüstəmzadə, İlkin Fariz oğlu. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi: Aarne-Tompson sistemi əsasında / İ. F. Rüstəmzadə; elmi red. Ə. Əsgər; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 368 s.
 • Azərbaycan qaravəlliləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. T. T. Orucov; red. Ə. Y. Ələkbərli.-Bakı: Elm və Təhsil, 2013.-264 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Folklor İnstitutu; baş red. M. K. İmanov
  41-ci kitab / red. L. V. Süleymanova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 212 s.
 • Azərbaycan xalq nağılları / rəs.: L. Qasımova, P. Həsənova.- Bakı: Qanun: Əli və Nino nəşriyyatı, 2013.- 64 s.
 • Borçalı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu
  II kitab: Dastanlar / tərt. E. Məmmədli; red. M. Q. Allahmanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 389 s.
 • Borçalı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu
  I kitab / tərt.: E. Məmmədli, V. Hacılar; red. M. Q. Allahmanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 328 s.
 • Cəmil, Adil. Çağdaş meyarlar mövqeyindən: [məqalələr] / A. Cəmil; elmi red. M. Kazımoğlu; "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 176 s.
 • Dədə Qorqud araşdırmaları / R. O. Qafarlı [et al.]; red. heyəti: Y. Məmmədov [et al.]
  II kitab: Folklor, mifologiya və etnoqrafiya. Onomastika, dialektologiya və etimologiya. Pedaqogika, fəlsəfə və psixologiya.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2013.- 317 s.
 • Dədə Qorqud dastanları: [5-10 yaş] / red. Ş. Sadiq; ill. V. Səftərov; dikt. E. Bayram; mətni haz. A. Dadaşov.- Bakı: Hədəf Nəşrləri, 2013.- 13 br.
 • Tanrıverdiyev, Əzizxan Vəli oğlu. Dədə Qorqud kitabının obrazlar aləmi: monoqrafiya / Ə. V. Tanrıverdiyev; red. M. Kazımoğlu; AMEA Folklor İnstitutu.-Bakı: Nurlan, 2013.-392 s.
 • Xuluflu, Vəli Məmmədhüseyn oğlu. El aşıqları / V. M. Xuluflu; red. heyəti: M. K. İmanov [et al.]; trans.: R. Z. Xəlilov, A. Xürrəmqızı; elmi red. İ. İ. Abbaslı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 92 s.
 • Folklor və yazılı ədəbiyyat / AMEA Folklor İnstitutu; tərt.: K. İ. Əliyev, F. Ə. Qasımova; elmi red. M. K. İmanov
  I kitab.- Bakı: Nurlan, 2013.- 236 s.
 • Güney Azərbaycan folkloru / AMEA Folklor İnstitutu; tərt.: S. İ. Abbaslı, M. Q. Fərzanə; elmi red. İ. İ. Abbaslı
  I kitab: Təbriz, Yekanat və Həmədan ərazilərindən toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 456 s.
 • Aşıq Talıb. Könlüm vətən arzular / Aşıq Talıb; tərt. İ. Ələsgər; red. E. Məmmədli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 100 s.
 • Kəlbəcərin saz qalası / N. Q. Cəfərov [et al.]; tərt.-müəl. C. Çiçək; red. Q. Ə. Paşayeva; ön sözün müəl. Anar.- Bakı: Azərnəşr: Nurlar NPM, 2013.- 368 s.
 • Masallı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. F. Bayat; layihənin rəh. M. K. İmanov
  II kitab / red. F. B. Sadıqov.- Bakı: Nurlan, 2013.- 400 s.
 • Masallı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. F. Bayat
  I kitab / red. M. K. İmanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 418 s.
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı: 2 cilddə / S. G. Rzasoy; red., ön sözün müəl. R. O. Qafarlı; AMEA Folklor İnstitutu
  I cild: Mif və epos məsələləri.- Bakı: Nurlan, 2013.- 364 s.
 • Aşıq Gilabı. Mən olmayanda / Aşıq Gülabı; tərt.-red. E. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 112 s.
 • Mənim ilk nağıllarım: Qırmızı kitab / tərc. Q. Əhmədova; ill. T. Vulf.- Tbilisi: Bakur Sulakauri, 2013.- 55 s.
 • Namazov, Qara Mustafa oğlu. Ozan-aşıq sənətinin tarixi: monoqrafiya / Q. M. Namazov; elmi red.: M. K. İmanov, R. M. Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 480 s.
 • Ozan: aşıq yaradıcılığının inkişaf yolları / tərt.: M. Q. Allahmanlı, R. Z. Xəlilov; red. P. Ş. Əfəndiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2013.- 788 s.
 • Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi Konfransının materialları: Ağcabədi şəhəri, 15 noyabr 2013-cü il / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; tərt. F. Qasımova; elmi red.: F. Bayat, E. H. Abbasov, L. V. Süleymanova.- Bakı: Nurlan, 2013.- 372 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli
  VI kitab: Cəbrayıl, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri / tərt. L. V. Süleymanova; red. İ. F. Rüstəmzadə.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 468 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli
  V kitab: Bərdə, Füzuli, Ağdam, Şuşa və Zəngilandan toplanmış folklor örnəkləri / tərt.: İ. F. Rüstəmzadə, Z. Fərhadov; red. Ə. Əsgər.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 452 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor Эnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli
  IV kitab: Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri / tərt.: İ. Rüstəmzadə, S. Bağdadova; red. O. Əliyev.-Bakı: Elm və Təhsil, 2013.-458 s.
 • Quba-Şabran folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu
  I kitab / tərt.: M. Əliyev, Ə. Ələkbərli; red. T. Orucov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 328 s.
 • Salman Mümtazın şəxsi fondundan folklor mətnləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt.: R. Xəlilov, A. Xürrəmqızı; red. heyəti M. K. İmanov [et al.]; elmi red. M. K. İmanov.- Bakı: Nurlan, 2013.- 92 s.
 • Sayılov, Qalib. Şirvan aşıq sənəti: ənənə və müasirlik / Q. Sayılov; elmi red. R. B. Hüseynov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2013.- 200 s.
 • Məmmədov, Nizami Murad oğlu. Sözün Məmməd Araz zirvəsi: şair və xalq yaradıcılığı problemi / N. M. Məmmədov; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 272 s.
 • Xuluflu, Vəli Məmmədhüseyn oğlu. Tapmacalar / V. M. Xuluflu; trans. R. Xəlilov; red. heyəti: M. K. İmanov [et al.]; tərt.: R. Xəlilov, A. Xürrəmqızı; elmi red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2013.- 112 s.
 • Ağazadə, Yədulla Bəbir oğlu. Teymur bəy Bayraməlibəyov və folklor / Y. B. Ağazadə; elmi red. İ. İ. Abbaslı; ön sözün müəl. M. P. Qasımlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Lənkəran Dövlət Universiteti. - Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 172 s.
 • Təbriz folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; tərt. K. Abbasi [et al.]; red. S. A. Qaybalıyeva
  I kitab.- Bakı: Nurlan, 2013.- 444 s.
 • Allahverdi, Ramin Novruzəli oğlu. Təqvim mifləri və Novruz: monoqrafiya / R. N. Allahverdi; elmi red. S. G. Rzasoy.-Bakı: Nurlan, 2013.-180 s.
 • Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası: monoqrafiya / R. O. Qafarlı; elmi red. M. K. İmanov; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 540 s.
 • Əhmədli, Salatın Alı qızı. Yol gedir Naxçıvana... / S. A. Əhmədli; elmi red.: R. Kamal, O. S. Əliyev.- Bakı: Elm, 2013.- 340 s.
 • Hacıyeva, Maarifə Hüseyn qızı. Ədəbi dəyərlər / M. H. Hacıyeva; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov; red. Z. Mehdiyeva.- Bakı: İrfan, 2013.- 200 s.
 • Aşıq Musa. Əsərləri / Aşıq Musa; tərt. İ. Ələsgər; red. E. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 148 s.
 • Aşıq Alı. Əsərləri / Aşıq Alı; tərt.-red. Q. Zimistanoğlu.- Bakı: "Ol" MMC, 2013.- 348 s.
 • Tanrıverdiyev, Əzizxan Vəli oğlu. "Dədə Qorqud kitabı"nda at kultu: monoqrafiya / Ə. V. Tanrıverdiyev; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli; red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 144 s.
 • Bayat, Füzuli. "Koroğlu" dastanının mənşəyi: dərs vəsaiti / F. Bayat, X. Bəşirli; red. R. O. Qafarlı; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 192 s.
 • "Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər" mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları: 26 dekabr 2012-ci il / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. F. Bayat; elmi red. O. S. Əliyev; red.: L. V. Süleymanova, A. Qurbanova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 323 s.
 • Ağbaba, Avtandil. Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti / A. Ağbaba; elmi red. N. Cəfərov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 372 s.
 • Şamil, Əzizə. Aşıq İsgəndər Ağbabalı: xatirə, məqalə, məktub və sənədlərin işığında / Ə. Şamil, Ə. Şamil; red. Ə. Oğuz; AMEA Folklor İnstitutu.- II nəşri.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 148 s.
 • Orucov, Fəzail Cəfər oğlu. Aşıq sənəti və teatr: dərs vəsaiti / F. C. Orucov; elmi red. M. P. Qasımlı.- Bakı: ADMİU, 2012.- 168 s.
 • Aşıq Ələsgər / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərbaycan Aşıqlar Birliyi; tərt. M. Nəbioğlu; məsl. Z. Yaqub; red. Q. M. Paşayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 280 s.
 • Şamil, Əli. Axısqalı Xəstə Hasan: şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında rəvayətlər / Ə. Şamil; red. F. Salim; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 248 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  XXI kitab: Qazax örnəkləri / tərt.: M. İ. Həkimov, R. Z. Xəlilov, Ə. Y. Ələkbərli; red. T. T. Orucov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 376 s.
 • Azərbaycan folkloru külliyyatı / AMEA Folklor İnstitutu
  XXX cild: Dastanlar. XX kitab / red. heyəti: M. K. İmanov [et al.]; tərt. E. Məmmədli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 420 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Folklor İnstitutu; baş red. M. K. İmanov
  39-cu kitab / red. O. S. Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 164 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Folklor İnstitutu; baş red. M. K. İmanov
  38-ci kitab / red. L. V. Süleymanova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 152 s.
 • Azərbaycanda Novruz / tərt.-red. A. M. Nəbiyev, red. K. İslamzadə.- Bakı: Çıraq, 2012.- 272 s.
 • Aşıq Ulduz Sönməz. Bir bahar axşamı xatırla məni: [şeirlər] / Aşıq Ulduz Sönməz; red.: F. Ləman, T. Abbasxanlı.- Bakı: "MBM" MMC, 2012.- 368 s.
 • Vəliyev, Qəşəm Camal oğlu. Çıldırlı Aşıq Şenlik: monoqrafiya / Q. C. Vəliyev; ön sözün müəl., elmi red. A. Ağbaba.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 180 s.
 • Aşıq Valeh. Dastanlar / Aşıq Valeh; red. Z. İ. Səmədova; AMEA Fizika İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 336 s.
 • Dədə Qorqud: elmi-ədəbi toplu / AMEA Folklor İnstitutu; baş red. T. Hacıyev; red. heyəti: İ. İ. Abbaslı [et al.]
  IV bur. (45).- Bakı: Nurlan, 2012.- 186 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Dədə Qorqud: elmi-ədəbi toplu / AMEA Folklor İnstitutu; baş red. T. Hacıyev; red. heyəti: İ. İ. Abbaslı [et al.]
  III bur. (44).- Bakı: Nurlan, 2012.- 178 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Dədə Qorqud: elmi-ədəbi toplu / AMEA Folklor İnstitutu; baş red. T. Hacıyev; red. heyəti: İ. İ. Abbaslı [et al.]
  II bur. (43).- Bakı: Nurlan, 2012.- 180 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Dədə Qorqud: elmi-ədəbi toplu / AMEA Folklor İnstitutu; baş red. T. Hacıyev; red. heyəti: İ. İ. Abbaslı [et al.]
  I bur. (42).- Bakı: Nurlan, 2012.- 178 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Dədə Qorqud araşdırmaları / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Dədə Qorqud elmi-tədqiqat mərkəzi; red. heyəti Y. Məmmədov [et al.]
  I kitab / R. O. Qafarlı [et al.].- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 310 s.
 • Dədə Qorqud dastanları: məktəblinin kitabxanası üçün / layihənin rəh. Müşfiq Xan; red. Ş. Sadiq.- Bakı: Hədəf Nəşrləri, 2012.- 168 s.
 • Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. Dədə Qorqudun qəbrinin izi ilə / V. M. Arzumanlı; elmi red. İ. Ö. Vəliyev.- Bakı: Qartal, 2012.- 114 s.
 • Ağakişibəyova, Rəfiqə Rəsul qızı. Həqiqət axtarışında: və ya maraq doğuran, bilik-ibrət dərsi verən türk aləmi, o cümlədən azərtürklərin itirilmiş həqiqətləri haqqında qısa tarixi məlumatlar / R. R. Ağakişibəyova; rəy. V. M. Məmmədəliyev [et al.].- Bakı: Bayramoğlu NPM, 2012.- 640 s.
 • Namazov, Qara Mustafa oğlu. İlyaz bayramı. Üç peyğımbər / Q. M. Namazov; elmi red. Ş. F. Fərəcov; rəy. İ. Osmanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 92 s.
 • Aşıq Valeh. Könlüm ayrılmayır Göyçə gölündən: şeirlər və poema / Aşıq Valeh; red. Z. İ. Səmədova; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 232 s.
 • Özgün, Sabir Arazlı. Koroğlu: epik poema / S. A. Özgün; red. S. Xanəliyeva.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2012.- 168 s.
 • Həsənqızı, Almaz. Mühacirətdə folklor janrlarının tədqiqi: dərs vəsaiti / A. Həsənqızı; elmi red. Q. M. Namazov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 212 s.
 • Naxçıvan folkloru antologiyası / AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat İnstitutu; tərt.-red.: M. A. Cəfərli, R. Babayev
  III cild.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.- 560 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli
  III kitab: Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri / tərt. İ. F. Rüstəmzadə; red. M. Abbasova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 468 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli
  II kitab: Bərdə və Ağcabədi rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri / tərt. İ. Rüstəmzadə; red. E. H. Abbasov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 484 s.
 • Qarabağ: folklor da bir tarixdir / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli
  I kitab: Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan,Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri / tərt.: İ. F. Rüstəmzadə, Z. Fərhadov; red. L. V. Süleymanova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 464 s.
 • Süleymanova, Ləman Vaqif qızı. Şəki folklor mühiti: monoqrafiya / L. V. Süleymanova; elmi red. Ə. Əsgər; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil NPM, 2012.- 248 s.
 • Əliyarlı, Süleyman Sərdar oğlu. Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə / S. S. Əliyarlı; red. E. B. Muradəliyeva.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 560 s.
 • Xəlil, Ağaverdi Sərxan oğlu. Türk xalqlarının yaz bayramları və Novruz / A. S. Xəlil; elmi red. S. Xavəri; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 144 s.
 • Mustafayev, Ağəli. Təzə Şəki lətifələri / A. Mustafayev
  II hissə.- Bakı: Nurlan NPM, 2012.- 136 s.
 • Aşıq İmamverdi. Ürəyimdən gələn səs: şeirlər / Aşıq İmamverdi; tərt.-red. F. Ramazanoğlu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.- 160 s.
 • Xan Kamandar / Azərbaycan Aşıqlar Birliyi; tərt. M. Nəbioğlu; red. Z. Yaqub.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 392 s.
 • "Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kontekstində" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları: 21 dekabr 2011-ci il / M. K. İmanov [et al.]; tərt. A. X. Ramazanova; elmi red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2011.- 250 s.
 • İsmayılova, Yeganə Nəhmətulla qızı. "Dədə Qorqud kitabı" və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsi: monoqrafiya / Y. N. İsmayılova; elmi red. Q. M. Namazov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2011.- 368 s.
 • Qəhrəmanova, Yeganə Qürbət qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında felin təsriflənməyən formaları: dərs vəsaiti / Y. Q. Qəhrəmanova; elmi red. V. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 132 s.
 • Ağabəyli, Sevil Sultan qızı. "Koroğlu" dastanının onomastik sözlüyü / S. S. Ağabəyli; elmi red. Q. Məşədiyev; red. R. Qaibova.- Bakı, 2011.- 48 s.
 • Abbas, Əli. Aşıq İsgəndər Ağbabalı / Ə. Abbas, M. Bayramov; red. M. Borçalı.- Bakı: Təhsil EİM: Borçalı NPM, 2011.- 78 s.
 • Cəfərov, Əliağa Qafar oğlu. Aşıq repertuarında "Koroğlu" dastanı: monoqrafiya / Ə. Q. Cəfərov; elmi red. A. M. Nəbiyev; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2011.- 368 s.
 • Köçərli, İradə Tofiq qızı. Aşıq sənəti: sinkretizm və sintez problemləri / İ. T. Köçərli; baş red. R. A. Məmmədova; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Səda, 2011.- 217 s.
 • Həsənqızı, Almaz. Aşıq yaradıcılığı mühacirət folklorşünaslığında: monoqrafiya / A. Həsənqızı; elmi red., ön sözün müəl. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 156 s
 • Aşıq Ələsgər - 190: biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.: S. Əsədova, G. Misirova; bur. məsul K. M. Tahirov; red. M. Ə. Vəliyeva.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2011.- 149 s.
 • Aşıq Ələsgərin hikmət dünyası / Azərbaycan Aşıqlar Birliyi; tərt. İ. Ələsgər; məsl. Z. Yaqub; red. M. Nəbioğlu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 32 s.
 • Məmmədov, Tariyel Aydın oğlu. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı: dərslik / T. A. Məmmədov; elmi red. Z. Səfərova; red. C. İ. Həsənova; Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: Apostrof, 2011.- 648 s.
 • Abbaslı, Sönməz İsrafil qızı. Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri / S. İ. Abbaslı; elmi red. O. S. Əliyev; rəy.: M. K. İmanov, R. Xəlilov; bur. məsul Ə. Y. Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2011.- 160 s.
 • Həsənqızı, Almaz. Azərbaycan mərasimləri mühacirət folklorşünaslığında / A. Həsənqızı; elmi red. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 156 s.
 • Azərbaycan xalq bayramı Novruz: bələdçi kitab / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh., ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev; mətnin müəl.: Ə. Vəliyev, V. Bəhmənli.- Bakı: Təhsil NPM, 2011.- 208 s.
 • Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid: 12 cilddə / AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; red. heyəti: M. K. Kərimov [et al.]; layihənin rəh., tərt. G. İ. Babaxanlı
  VIII cild: Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid / elmi red. G. İ. Babaxanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 216 s.
 • Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid: 12 cilddə / AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; red. heyəti: M. K. Kərimov [et al.]; layihənin rəh., tərt. G. İ. Babaxanlı
  VII cild: Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid / elmi red. T. H. Kərimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 308 s.
 • Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid: 12 cilddə / AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; red. heyəti: M. K. Kərimov [et al.]; layihənin rəh., tərt. G. İ. Babaxanlı
  VI cild: Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid / elmi red. A. İ. Əliyeva.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 308 s.
 • Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid: 12 cilddə / AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; red. heyəti: M. K. Kərimov [et al.]; layihənin rəh., tərt. G. İ. Babaxanlı
  V cild: Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid / elmi red. A. İ. Əliyeva.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 292 s.
 • Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid: 12 cilddə / AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; red. heyəti: M. K. Kərimov [et al.]; layihənin rəh., tərt. G. İ. Babaxanlı
  IV cild: Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid / elmi red. T. H. Kərimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 284 s.
 • Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid: 12 cilddə / AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; red. heyəti: M. K. Kərimov [et al.]; layihənin rəh., tərt. G. İ. Babaxanlı
  III cild: Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid / elmi red. M. P. Qasımlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 304 s.
 • Həmzəyev, Şakir Ağacan oğlu. Dədə Qorqud və Qabıssan / Ş. A. Həmzəyev; red.: V. Ə. Nərimanov, Q. Xaçınçaylı.- Bakı: Təknur, 2011.- 448 s.
 • Sayılov, Əlirza Əlisəfa oğlu. El sənətkarı- Aşıq Məmmədağa Babayev / Ə. Ə. Sayılov; red. İ. İsmayılov.- Bakı: Araz, 2011.- 264 s.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğlu" / K. İ. Əliyev; elmi red. İ. İ. Abbaslı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 164 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Folklorda fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları: monoqrafiya / A. M. Nəbiyev; ön sözün müəl., red. F. Q. İsmayılov, bur. məsul Ş. Albalıyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 336 s.
 • İmanov, Muxtar Kazım oğlu. Folklorda obrazın ikiləşməsi: monoqrafiya / M. K. İmanov; red. Ə. Əsgər; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2011.- 228 s.
 • İsmayılov, Hüseyn Ələsgər oğlu. Göyçə aşıqları və el şairləri / H. Ə. İsmayılov; red. Ə. Y. Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu
  III cild.- Bakı: Nurlan, 2011.- 584 s.
 • Sarı Aşıq. Gül dəftəri / Sarı Aşıq; tərt. İ. Qəhrəman; red. M. Ə. Məhəmmədi.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 244 s.
 • Hər kim yüz il unutmasa... / tərt.-müəl.: G. Mustafaqızı, S. A. Əhmədli, red. O. Əliyev.- Bakı: Elm, 2011.- 304 s.
 • Bağırov, Nazim Hidayət oğlu. Koroğlu dastanından qollar / N. H. Bağırov; red. E. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Ağrıdağ, 2011.- 322 s.
 • Tağısoy, Nizami. Meyxanənin poetikası / N. Tağısoy, Z. Y. Zakariyya; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. R. Kamal; translit.: Q. Əlilicanzadə, K. Məmmədova; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 432 s.
 • Naxçıvan folkloru antologiyası / AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.: M. A. Cəfərli, Y. Səfərov, R. Babayev; red.: M. A. Cəfərli, R. Babayev
  II cild.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2011.- 496 s.
 • Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Ozan-aşıq sənəti: monoqrafiya / M. P. Qasımlı; elmi red. B. A. Abdulla; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- IV nəşri.- Bakı: Uğur, 2011.- 304 s.
 • Bəhcət, Bəhlul. Qaçaq Nəbinin tarixi: vəsiqə və sənədlər ьzrə / B. Bəhcət; tərt., ön sözün müəl. İ. İ. Abbaslı, elmi red. Ə. Q. Cəfərov.- Bakı: Çıraq, 2011.- 296 s.
 • Sarıvəlli, Osman. Qüdrətli şair, ustad sənətkar: [Aşıq Ələsgər haqqında] / O. Sarıvəlli; ön sözün müəl. B. O. Qurbanov; elmi red. Ş. Ə. Səlimbəyli; red. E. Orucoğlu.- Bakı: Avropa, 2011.- 128 s.
 • Ağbabalı, İsgəndər (aşıq). Sazda fırtına, sözdə ümmanam: 2 cilddə / İ. Ağbabalı; tərt.: M. İ. Gülməmmədov, A. Ağbaba; red. A. Ağbaba; AMEA Folklor İnstitutu
  I cild.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 320 s.
 • Çobanov, Musa Nəbi oğlu. Sazımız-sazbəndimiz: poeziya / M. N. Çobanov; red. Z. Yaqub; rəy. M. P. Qasımlı; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 140 s.
 • Əndəlib, Nurmühəmməd. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / N. Əndəlib; tərt., tərc. İ. Osmanlı, elmi red. T. H. Kərimli
  II cild: Yusif və Züleyxa. Leyli və Məcnun: dastanlar.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 348 s.
 • Seçmə aşıq şeirləri: toplu: 3 cilddə / Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi; layihənin rəh. Ə. M. Yolçuyev, tərt.-red. İ. İlkin, rəy. N. Q. Cəfərov, məsl.: Z. Yaqub, M. P. Qasımlı
  I cild.- Bakı: Nurlan, 2011.- 208 s.
 • Qəniyev, Seyfəddin Həmzə oğlu. Şirvanlı Aşıq Ağalar / S. H. Qəniyev; red. Q. M. Namazov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 176 s.
 • Qədimov, Əsgər Nadir oğlu. Şumerlərin "Bilqamıs" dastanı və Azərbaycan türklərinin folkloru: dərs vəsaiti / Ə. N. Qədimov; elmi red. H. M. Həşimli.- Bakı, 2011.- 52 s.
 • Yeni nəsil Azərbaycan aşıqları: məqalələr: 2 cilddə / Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi; tərt. Ə. M. Yolçuyev
  II cild / red.: Ə. M. Yolçuyev, Ə. Q. Cabbarlı.- Bakı: Turan evi, 2011.- 192 s.
 • Aşıq qadınların antologiyası / layihənin rəh. G. Azaflı; tərt. Y. Maral; red.: Ə. Nəsirli, S. Məhəmmədqızı.- Bakı: MBM, 2010.- 248 s.
 • Köçərli, İradə Tofiq qızı. Aşıq sənəti: musiqili-poetik janrlar / İ. T. Köçərli; elmi red. T. A. Məmmədov; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- Bakı, 2010.- 218 s.

 • Sarıvəlli, Osman. Aşıq ürəkli şair, şair ürəkli Aşıq Şəmşir / O. Sarıvəlli; elmi red. Ş. Ə. Səlimbəyli; ön sözün müəl. B. O. Qurbanov.- Bakı: Avropa, 2010.- 112 s.
 • Verdiyeva, Mirvari İdris qızı. Atalar sözləri, adət-ənənələrimiz və müqəddəs Qurani Kərim: dərs vəsaiti / M. E. Verdiyeva; elmi red. B. Ə. Xəlilov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2010.- 250 s.
 • Bayramlı, Ceyhun Məhəmməd oğlu. Dastan ədəbiyyatımıza kənar təsirlər / C. M. Bayramlı; elmi red. V. Zəfəroğlu.- Bakı: Kitab aləmi NPM, 2010.- 324 s.
 • Dədə Qorqud dünyası / Bakı Dövlət Universiteti; ön sözün müəl. A. M. Məhərrəmov
  I kitab / Q. M. Namazov [et al.]; elmi red. Q. M. Namazov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 188 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Cəmşidov, Şamil Allahverdi oğlu. Folklor və klassik irs: [məqalələr] / Ş. A. Cəmşidov.- Bakı: Qoliot Qkup QSC, 2010.- 432 s.
 • Əliyeva, Rübabə Zabit qızı. Folklorda onomastika məsələləri: monoqrafiya / R. Z. Əliyeva; elmi red. R. C. Məhərrəmova; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Uğur, 2010.- 144 s.
 • Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu: 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli; libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
  V pərdə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 176 s.
 • Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu: 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli; libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
  IV pərdə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 288 s.
 • Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu: 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli; libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
  III pərdə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 240 s.
 • Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu: 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli; libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
  II pərdə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 248 s.
 • Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu: 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli; libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
  I pərdə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 280 s.
 • Babayev, Adil Məhəmməd oğlu. Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı / A. M. Babayev.- Bakı: MHS-poliqraf, 2010.- 96 s.
 • Aşıq Musa. Musa eldən aralanmaz...: qoşqular, söyləmələr / Aşıq Musa; tərt. N. H. Əbdülrəhmanlı; red.: N. H. Əbdülrəhmanlı, F. Xubanlı, D. Osmanlı.- Bakı: Çinar-Çap, 2010.- 376 s.
 • Xudubəyli, Maşallah Bayraməli oğlu. Mənim sazlı-sözlü dünyam: 3 kitabda / M. B. Xudubəyli; AMEA Folklor İnstitutu
  III kitab / elmi red. M. İ. Həkimov; red. E. Məmmədli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 224 s.
 • Xudubəyli, Maşallah Bayraməli oğlu. Mənim sazlı-sözlü dünyam / M. B. Xudubəyli; AMEA Folklor İnstitutu
  II kitab / elmi red. M. İ. Həkimov; red.: Ə. Ağahüseynqızı, G. Xanbabayeva, E. Xudubəyli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 184 s.
 • Naxçıvan folkloru antologiyası / AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.: M. A. Cəfərli, R. Babayev; red. M. A. Cəfərli
  I cild.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010.- 506 s.
 • Aslanov, Elçin Muxtar oğlu. Novruzun ulu sələfi / E. M. Aslanov.- Bakı: Səda, 2010.- 64 s.
 • Çobanov, Musa Nəbi oğlu. Ozan-aşıq dünyası: haqqa qovuşan aşıqlarımız / M. N. Çobanov; layihənin rəh. Z. Yaqub; red.: M. P. Qasımlı, E. Məmmədli; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi.- Bakı: Nurlan, 2010.- 144 s.
 • Hacıbəyova, Ülviyyə Vaqif qızı. Xalq dastanları Azərbaycan bəstəkarlarının opera yaradıcılığında / Ü. V. Hacıbəyova; red. G. A. Abdullazadə; Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2010.- 100 s.
 • Yeni nəsil Azərbaycan aşıqları: məqalələr: 2 cilddə / Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi; tərt. Ə. M. Yolçuyev; ön sözün müəl. Q. Ə. Paşayeva; elmi red. N. Q. Cəfərov
  I cild.- Bakı: Turan evi, 2010.- 192 s.
 • Məhərrəmova, Rəhilə Cavad qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud"un söz xəzinəsi / R. C. Məhərrəmova; elmi red. V. Adilov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 192 s.
 • "Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar / AMEA Folklor İnstitutu; tərt. Ə. Şamil; elmi red. Ə. Əsgərov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 396 s.
 • Bağırova, Tamilla. Aşıq sənətinin yaranma tarixi və inkişafı: dərs vəsaiti / T. Bağırova, F. Hidayətova; elmi red. T. Ə. Rüstəmov.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 232 s.
 • Bahadurqızı, Yaqut. Aşıq Əhmədin yaradıcılığı: monoqrafiya / Y. Bahadurqızı; elmi red. H. Ə. İsmayılov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 200 s.
 • Atalar sözlərində Qarabağ qoxusu / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.-müəl. F. Hicran; red. V. M. Arzumanlı.- Təkrar nəşr.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 68 s.
 • Azərbaycan aşıqları = Ashiqs of Azerbaijan / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin müəl. S. Bağırova; foto. M. Rəhimov.- Bakı, 2009.- 125 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Rəhimbəyli, Nailə Rasim qızı. Azərbaycan dastanlarının melo-poetikası: "Aşıq Qərib" dastanı əsasında / N. R. Rəhimbəyli; elmi red. R. H. İmrani.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 536 s.
 • Vəliyeva, Fəridə Talıb qızı. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı: monoqrafiya / F. T. Vəliyeva; elmi red., ön sözün müəl. V. M. Arzumanlı, rəy.: B. A. Abdulla, Q. M. Paşayev.- Bakı: Qartal, 2009.- 176 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı: dərslik / A. M. Nəbiyev; elmi red. B. Ə. Nəbiyev; red. Ü. Nəbiyeva; AMEA Folklor İnstitutu
  I kitab.- Təkrar nəsr.- Bakı: Çıraq, 2009.- 640 s.
 • Əlibəyzadə, Elməddin Məhərrəm oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: ən qədim dövrlər: monoqrafiya / E. M. Əlibəyzadə; elmi red.: Ə. Q. Səfərli, V. M. Osmanlı, M. Q. Qəmbərli.- Bakı: Qarabağ, 2009.- 828 s.
 • Bayatılar.- Bakı: Çaşıoğlu-Multimedia, 2009.- 312 s.
 • Dədə Günəş əfsanəsi / tərt. E. M. Aslanov.- Bakı, 2009.- 64 s.
 • Dədə Qorqud / tərt. S. Nuruqızı; red. A. Ələkbərov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 68 s.
 • Abbaslı, İsrafil İsmayıl oğlu. Folklorşünaslıq axtarışları: 2 cilddə / İ. İ. Abbaslı; elmi red. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.
  II cild.- Bakı: Nurlan, 2009.- 344 s.
 • Abbaslı, İsrafil İsmayıl oğlu. Folklorşünaslıq axtarışları: 2 cilddə / İ. İ. Abbaslı; elmi red. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.
  I cild.- Bakı: Nurlan, 2009.- 512 s.
 • Aslanov, Elçin Muxtar oğlu. Gün, çıx, çıx, çıx / E. M. Aslanov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 72 s.
 • Haqdan gələn saz / Azərbaycan Aşıqlar Birliyi; tərt.-red. M. N. Çobanov, məsl. Z. Yaqub.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 216 s.
 • Kəlbəcər dünyası: folklor nümunələri: rəvayətlər, əfsanələr, hikmətli deyimlər, lətifələr, məzəli əhvalatlar, bayatılar / tərt.: K. Nemət, M. Nərimanoğlu, red., ön sözün müəl. M. Nərimanoğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 448 s.
 • Abdullayev, Kamal Mehdi oğlu. Mifdən Yazıya və yaxud gizli Dədə Qorqud / K. M. Abdullayev; elmi red. R. Bədəlov; red. Ə. Mirzallı.- Əlavələr edilmiş, təkmilləşdirilmiş nəşri.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 376 s.
 • Hacıbabayev, Atababa İsmayıl oğlu. Molla Qeybullanın sərgüzəştləri: lətifələr / A. İ. Hacıbabayev; red. X. S. Əliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: UniPrint, 2009.- 64 s.
 • Əliyeva, Xəyalə Oruc qızı. Məmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti: monoqrafiya / X. O. Əliyeva; elmi red. H. Ə. İsmayılov; nəşrə məsul Ə. Y. Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 156 s.
 • Qaçaq Nəbi / AMEA Folklor İnstitutu; tərt.: Ə. Ə. Axundov, Ə. Q. Cəfərov.- Bakı: Çıraq, 2009.- 440 s.
 • Orucov, Tahir Talıb oğlu. Qaravəlli janrının poetikası: monoqrafiya / T. T. Orucov; elmi red. H. İsmayılov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 200 s.
 • Ələkbərli, Əziz Yusif oğlu. Qürbət folkloru / Ə. Y. Ələkbərli; red. H. Ə. İsmayılov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 134 s.
 • Aslanov, Elçin Muxtar oğlu. Yeddi çərşənbə, yeddi bayram / E. M. Aslanov.- N. y. y.: [n. y.], n. i. y.- 138 s.
 • Ağabəyli, Sevil Sultan qızı. "Koroğlu" dastanında xalq inciləri / S. S. Ağabəyli; red.: C. Muradov, A. Ramazanova.- Bakı: MMC RS poliqraf, 2008.- 160 s.
 • Abbasov, Elçin Hüseynağa oğlu. "Koroğlu": poetik sistemi və strukturu: Paris nüsxəsi əsasında / E. H. Abbasov; elmi red.: H. Ə. İsmayılov, İ. İ. Abbaslı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2008.- 140 s.
 • Əlizadə, Rövşən Tofiq oğlu. Azərbaycan folklorunda təbiət kultları: monoqrafiya / R. T. Əlizadə; elmi red. S. G. Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2008.- 176 s.
 • Səlimbəyli, Səlim Firudin oğlu. Azərbaycanda gözəllik və aşıq poeziyası / S. F. Səlimbəyli; elmi red. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 2008.- 96 s.
 • Pənah, Gülxani. Folklorşünas, tədqiqatçi alim Rüstəm Rüstəmzadə / G. Pənah; elmi red. E. M. Əlibəyzadə.- Bakı: UniPrint, 2008.- 492 s.
 • Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu: klavir və libretto / Ü. Ə. Hacıbəyli; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 472 s.
 • Müdriklərin təfəkkür yadigarlarından / tərt. B. Ə. Budaqov; red. M. Nəbioğlu.- Bakı: Nurlan, 2008.- 84 s.
 • Aslanov, Elçin Muxtar oğlu. Nuhun dabanı: 10 Azərbaycan əsatir-əfsanəsi / E. M. Aslanov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 200 s.
 • Aslanov, Elçin Muxtar oğlu. Padşahın kiçik oğlu: bir xalq nağılının ensiklopediyası / E. M. Aslanov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 96 s.
 • Sevimli nağıllar [Elektron resurs]
  II hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • Sevimli nağıllar [Elektron resurs]
  I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • Mustafayev, Ağəli. Yeni Şəki lətifələri / A. Mustafayev.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 160 s.
 • Əliyev, Oqtay Bəndalı oğlu. Əbədiyyətə qovuşan Koroğlu / O. B. Əliyev; red. N. İsrafilqızı.- Bakı: Ərgünəş, 2008.- 236 s.
 • Bayramov, Aslan Əhməd oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" toponimləri və Qafqaz arealı: monoqrafiya / A. Ə. Bayramov; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov; elmi red. H. İ. Mirzəyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 406 s.
 • Quliyev, Mehrəli Əlimərdan oğlu. "Molla Nəsrəddin- 100": müasir lətifələr / M. Ə. Quliyev.- Bakı: Araz, 2007.- 150 s.
 • Heydərov E.İ. "Əsli-Kərəm" dastanı və Alban mədəniyyəti: monoqrafiya / E. İ. Heydərov; red. N. Q. Cəfərov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Səda, 2007.- 208 s.
 • Qarayev, Həsən Abuzər oğlu. Azərbaycan epik folklorunda faciəvilik: monoqrafiya / H. A. Qarayev; elmi red. İ. İ. Abbaslı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 136 s.
 • Azərbaycan folkloru külliyyatı / AMEA Folklor İnstitutu; red. heyəti H. Ə. İsmayılov [et al.]; tərt.: H. Ə. İsmayılov, O. S. Əliyev
  VI cild: Nağıllar. VI kitab.- Bakı: Nurlan, 2007.- 400 s.
 • Abdullayeva, Səadət Abutalıb qızı. Azərbaycan folklorunda çalğı alətləri / S. A. Abdullayeva; elmi red. B. Abdulla.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 216 s.
 • Oruclu, Səhər. Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu: 1980-1990-cı illər: dərs vəsaiti / S. Oruclu; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. S. A. Nəzərli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Səda, 2007.- 204 s.
 • Paşayev, Sədnik Paşa. Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi / S. P. Paşayev; elmi red. İ. İ. Abbaslı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 308 s.
 • Hacılar, Valeh. Azərbaycan-gürcü folklor əlaqələri / V. Hacılar; bur. məsul E. P. Poluxov; elmi red. N. H. Əliyev.- Tbilisi: Universal, 2007.- 110 s.
 • Ələkbərova, Elnarə Nadir qızı. Dilimizin ulu səsi- Dədə Qorqud abidəsi: monoqrafiya / E. N. Ələkbərova; red.: M.M. Mirzəliyeva, V. Zahidoğlu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 240 s.
 • Yaqub, Zəlimxan. Hüseyn Saraçlı dastanı: dastan-roman / Z. Yaqub; red. R. Nəsiboğlu.- Bakı: Pedaqogika, 2007.- 256 s.
 • Aşıq Valeh. Sabaha gedən yol: [poema] / Aşıq Valeh; ön sözün müəl. E. Abbaslı.- Bakı: Zaman-3: Nərgiz, 2007.- 220 s.
 • Türk xalqları ədəbiyyatı
  III cild: Yeni dövr / tərt. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2007.- 320 s.
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu. Ümumi mətnşünaslıq: "Kitabi-Dədə Qorqud mətnlərinin linqvopoetik təhlili əsasında: dərs vəsaiti / Y. V. Əliyev; elmi red. X. H. Yusifli; Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı, 2007.- 248 s.
 • Hacıyeva, Maarifə Hüseyn qızı. Ədəbi mülahizələr / M. H. Hacıyeva.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 240 s.
 • Qasımova, Şəkər. Aşıq Ələsgər şeirinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri / Ş. Qasımova; elmi red. M. İ. Adilov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 180 s.
 • Seyidəliyev, Nəriman Fərman oğlu. Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası: monoqrafiya / N. F. Seyidəliyev; red. İ. O. Məmmədov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Araz, 2006.- 326 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  XVI kitab: Ağdaş folkloru / tərt. İ. F. Rüstəmzadə; red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2006.- 496 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  XV kitab: Dərələyəz folkloru / tərt.: H. İ. Mirzəyev, H. Ə. İsmayılov, Ə. Y. Ələkbərli; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2006.- 484 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  XIV kitab: Dərbənd folkloru / tərt.: H. Ə. İsmayılov, T. T. Orucov; red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2006.- 430 s.
 • Azərbaycan folkloru külliyyatı / AMEA Folklor İnstitutu; red. heyəti: H. Ə. İsmayılov [et al.]; tərt.: H. Ə. İsmayılov, O. S. Əliyev
  V cild: Nağıllar. V kitab.- Bakı: Nurlan, 2006.- 401 s.
 • Azərbaycan folkloru külliyyatı / AMEA Folklor İnstitutu; red. heyəti: H. Ə. İsmayılov [et al.]; tərt.: H. Ə. İsmayılov, O. S. Əliyev
  IV cild: Nağıllar. IV kitab.- Bakı: Nurlan, 2006.- 400 s.
 • Azərbaycan folkloru külliyyatı / AMEA Folklor İnstitutu; red. heyəti: H. Ə. İsmayılov [et al.]; tərt.: H. Ə. İsmayılov, O. S. Əliyev
  III cild. III kitab.- Bakı: Səda, 2006.- 400 s.
 • Azərbaycan folkloru külliyyatı / AMEA Folklor İnstitutu; red. heyəti: H. Ə. İsmayılov [et al.]; tərt.: H. Ə. İsmayılov, O. S. Əliyev
  II cild: Nağıllar. II kitab.- Bakı: Səda, 2006.- 400 s.
 • Azərbaycan folkloru külliyyatı / AMEA Folklor İnstitutu; red. heyəti: H. Ə. İsmayılov [et al.]; tərt.: H. Ə. İsmayılov, O. S. Əliyev
  I cild: Nağıllar. I kitab.- Bakı: Səda, 2006.- 400 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı: dərslik / A. M. Nəbiyev; elmi red. B. Ə. Nəbiyev; red. Ü. Nəbiyeva; AMEA Folklor İnstitutu
  II hissə: Orta əsr və yeni dövr folklor yaradıcılığı / elmi red. B. Nəbiyev; red. Ü. Nəbiyeva.- Bakı: Elm, 2006.- 648 s.
 • Hacıyeva, Maarifə Hüseyn qızı. Folklor poetikası: monoqrafiya / M. H. Hacıyeva; elmi red. Ş. Salmanov.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 240 s.
 • Kəlbəcər: sazın-sözün harayı: almanax / tərt. M. Nərimanoğlu, F. Ramazanoğlu, X. Əsgərov; red. Y. Hüseyn.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 452 s.
 • Aşıq Şəmşir. Seçilmiş əsərləri / Aşıq Şəmşir; red. T. Qaraqaya; bur. məsul U. Rəhimoğlu.- Bakı: Avrasiya Press, 2006.- 400 s.
 • Məhəmməd. Şəhriyar: dastan / Məhəmməd; tərt., ön sözün müəl. Ə. Q. Səfərli, bur. məsul Ə. Güləliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.
 • Şərur folkloru: əsrlərdən gələn səslər / tərt.-red. R. Oday.- Bakı: Nurlan, 2006.- 128 s.
 • Ögəl, Bahəddin. Türk mifologiyası / B. Ögəl
  I cild / tərc., qeyd və izah. müəl. R. Əskər.- II nəşr.- Bakı: MBM, 2006.- 626 s.
 • Türk xalqları ədəbiyyatı
  II cild: Orta dövr / tərt. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.
 • Türk xalqları ədəbiyyatı
  I cild: Qədim dövr / tərt. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.
 • Köçəsgərli, Aşıq Avıl. Verdim könlümü dağlara / A. A. Köçəsgərli; tərt. T. Səmimi; elmi red. M. Allahmanlı; red. Z. Şəhriyaz.- Bakı: Nurlan, 2006.- 176 s.
 • İmanov, Muxtar Kazım oğlu. Xalq gülüşünün poetikası: monoqrafiya / M. K. İmanov; elmi red. A. Əmrahoğlu; rəy.: İ. İ. Abbaslı, Ə. Əsgər; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2006.- 268 s.
 • Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu. Əsərləri / H. İ. Mirzəyev
  VIII cild: Dərələyəz folkloru / elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Elm, 2006.- 768 s.
 • Əlibəyzadə, Elməddin Məhərrəm oğlu. Avesta Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir / E. M. Əlibəyzadə; elmi red. Ş. Əliyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Yurd NPB, 2005.- 240 s.
 • Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr: 2 cilddə
  II cild / tərt.: Ə. Ə. Axundov, İ. İ. Abbaslı, H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 464 s.
 • Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr: 2 cilddə
  I cild / tərt. Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.
 • Azərbaycan dastanları: 5 cilddə
  V cild / red.: İ. Abbasov, M. P. Qasımlı; tərt. Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 344 s.
 • Azərbaycan dastanları: 5 cilddə
  IV cild / red. İ. İ. Abbaslı; tərt. M. A. Təhmasib.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 464 s.
 • Azərbaycan dastanları: 5 cilddə
  III cild / red. M. P. Qasımlı; tərt. Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 328 s.
 • Azərbaycan dastanları: 5 cilddə
  II cild / red. M. P. Qasımlı; tərt.: M. A. Təhmasib, Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 448 s.
 • Azərbaycan dastanları: 5 cilddə
  I cild / red. M. P. Qasımlı; tərt.: M. A. Təhmasib, Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 392 s.
 • Azərbaycan folkloru: məktəblilər üçün seçmələr / red. İ. Abbaslı; tərt. B. A. Abdulla.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  XIII kitab: Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru / tərt.: İ. İ. Abbaslı, O. S. Əliyev, M. Ə. Abdullayeva; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2005.- 550 s.
 • Şükürov, Ağayar Məhəmməd oğlu. Azərbaycan mifologiyası: tədqiqi tarixindən / A. M. Şükürov; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Çıraq, 2005.- 72 s.
 • Abdulla, Bəhlul Ağabala oğlu. Azərbaycan mərasim folkloru / B. A. Abdulla; red. R. Bədəlov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Qismət, 2005.- 208 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə
  V cild / red. B. A. Abdulla; tərt. N. Seyidov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 304 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə
  IV cild / red. B. A. Abdulla; tərt. Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə
  III cild / red. B. A. Abdulla; tərt. Ə. Ə. Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə
  II cild / tərt. M. A. Təhmasib; red. B. A. Abdulla.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə
  I cild / tərt. H. B. Zeynallı; red. İ. İ. Abbaslı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.
 • Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr: qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları / tərt.: H. Ə. İsmayılov, T. Orucov.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 312 s.
 • Fərzəliyev, Təhmasib. Azərbaycan xalqının öyüd-nəsihətləri, tövsiyə və məsləhətləri / T. Fərzəliyev; elmi red.: H. Ə. İsmayılov, İ. İ. Abbaslı; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Səda, 2005.- 76 s.
 • Bayatılar və manilər / AMEA Folklor İnstitutu; trans.: R. Xəlilov, A. Xürrəmqızı; elmi red. İ. İ. Abbaslı.- Bakı: Səda, 2005.- 100 s.
 • Koroğlu / tərt. E. Tofiq qızı; elmi red.: H. Ə. İsmayılov, T. H. Kərimli.- Bakı: Səda, 2005.- 751 s.
 • Koroğlu / tərt.: B. A. Abdulla, İ. İ. Abbaslı; red. İ. İ. Abbaslı.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 552 s.
 • Koroğlu: Paris nüsxəsi / elmi red. B. A. Abdulla.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 224 s.
 • Əliyev, Ramil Manaf oğlu. Mif və folklor: genezisi və poetikası: monoqrafiya / R. M. Əliyev; elmi red.: H. Ə. İsmayılov, S. G. Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005.- 224 s.
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Mikayıl Baştunun "Şan qızı dastanı" və poetikası / T. İ. Hacıyev; red.: N. Qurbanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2005.- 312 s.
 • Mənzum oğuznamə / elmi red. İ. Abbaslı; red. Q. Əzizxanlı; tərc. İ. M. Osmanlı.- Bakı: Ulu İKF, 2005.- 84 s.
 • Vəliyev, Kamil Nəriman oğlu. Özümüz, sözümüz / K. N. Vəliyev; red.: M. P. Qasımlı, V. Hüseynov.- Bakı: Çinar-Çap, 2005.- 621 s.
 • Qaçaq Nəbi / ön sözün müəl. İ. İ. Abbaslı; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 96 s.
 • Ələkbərli, Əziz Yusif oğlu. Qax: folklor-etnoqrafik etüdlər / Ə. Y. Ələkbərli; red. H. Ə. İsmayılov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Ağrıdağ, 2005.- 224 s.
 • Şəmkir şairləri və aşıqları / tərt. E. Həmid [et al.]; red.: T. Həmid, Y. Əsədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 468 s.
 • Həqqi, Behruz. Türk deyimləri / B. Həqqi; tərt., elmi red. A. İ. Kəngərli.- Bakı: Nurlan, 2005.- 534 s.
 • Namazov, Qara Mustafa oğlu. Xalq qəhrəmanının şöhrəti / Q. M. Namazov; elmi red. T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Orxan, 2005.- 298 s.
 • Aşıq Nəsib: [bayatılar, gəraylılar, qoşmalar, aşıq rəvayətləri] / AMEA Folklor İnstitutu; tərt.: H. İsmayılov, T. Qurbanov; red., ön sözün müəl. H. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2004.- 199 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan aşıq məktəbləri: dərslik / A. M. Nəbiyev; red. P. Əfəndiyev.- Bakı: Nurlan, 2004.- 312 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə / AMEA Folklor İnstitutu; red.: H. Ə. İsmayılov, Ə. Cəfərli; tərt. Ə. Cəfərli [et al.]
  V cild.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı: Çıraq, 2004.- 336 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə / AMEA Folklor İnstitutu; red.: H. Ə. İsmayılov, Ə. Cəfərli; tərt. Ə. Cəfərli [et al.]
  IV cild.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı: Çıraq, 2004.- 344 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə / AMEA Folklor İnstitutu; red.: H. Ə. İsmayılov, Ə. Cəfərli; tərt. Ə. Cəfərli [et al.]
  III cild.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı: Çıraq, 2004.- 352 s.
 • Azərbaycan nağılları: 5 cilddə / AMEA Folklor İnstitutu; red.: H. Ə. İsmayılov, Ə. Cəfərli; tərt. Ə. Cəfərli [et al.]
  II cild.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı: Çıraq, 2004.- 352 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi
  15-ci kitab / elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2004.- 180 s.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə
  I cild: Şifahi xalq ədəbiyyatı / red. heyəti: M. P. Qasımlı [et al.].- Bakı: Elm, 2004.- 760 s.
 • Dastani-Əhməd Hərami / tərt., ön sözün müəl. Ə. Q. Səfərli, bur. məsul Ə. Güləliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- 120 s.
 • Dədə Qorqud dünyası: məqalələr / tərt.-red. T. İ. Hacıyev, bur. məsul Ə. Güləliyev.- Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004.- 240 s.
 • Dədə Qorqud kitabı: ensiklopedik lüğət / tərt. T. İ. Hacıyev; elmi red.: T. İ. Hacıyev, C. Bəydili; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004.- 368 s.
 • Quliyev, Rəşid Təhməz oğlu. Dədəm Qorqut: epos-poema / R. T. Quliyev; red. İ. Ö. Vəliyev.- Bakı: Qismət, 2004.- 112 s.
 • Seyidəliyev, Nəriman Fərman oğlu. Frazeologiya lüğəti: Azərbaycan dastan və nağıllarının dili əsasında / N. F. Seyidəliyev; red. İ. O. Məmmədov.- Bakı: Çıraq, 2004.- 272 s.
 • Kitabi-Dədə Qorqud: əsil və sadələşdirilmiş mətnlər / tərt. S. Q. Əlizadə; red. T. İ. Hacıyev; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004.- 376 s.
 • Aşıq Əhliman. Könlümlə danış, sazım: şeirlər / Aşıq Əhliman; red. M. Nərimanoğlu.- Bakı: Araz, 2004.- 128 s.
 • Koroğlu [Elektron resurs] / red. heyəti: Ə. Q. Quliyev [et al.]; tərt., ön sözün müəl. İ. İ. Abbaslı; red. B. A. Abdulla.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • Quliyev, Fəxri Müslüm. Koroğlunun Şınıx səfəri: hekayələr və məqalələr / F. M. Quliyev; red. Ş. Səlimbəyli.- Bakı: Avropa, 2004.- 216 s.
 • Qorqud ədəbiyyatı: bədii əsərlər / tərt.-red. T. İ. Hacıyev, bur. məsul Ə. Güləliyev.- Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004.- 368 s.
 • Abbaslı, Tariyel Allahverdi oğlu. Qurbaninin poetik irsi: monoqrafiya / T. A. Abbaslı; elmi red. M. İ. Həkimov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Təhsil EİM, 2004.- 160 s.
 • Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr / Aşıq Ələsgər; tərt. İ. Ələsgər; red. Q. M. Namazov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 488 s.
 • Tapmacalar / tərt. N. Seyidov; red. T. Fərzəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- 208 s.
 • Hacıbəyov, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Əsərləri = Сочинения = Compositions / Ü. Ə. Hacıbəyov
  III cild: Koroğlu: 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: Partitura (dördüncü-beşinci pərdələr) = Кёроглу: опера в 5 действиях: по мотивам одноименного народного эпоса (действия четвертое- пятое): Партитура = Keroglu: Five act Opera: Based on the motifs of the popular epos of the same name (acts four and five): The score / red. R. Abdullayev; libretto H. İsmayılovun; sözləri M. S. Ordubadinindir.- Bakı: Elm, 2004.- 451 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Aşıq Ələsgər. Əsərləri / Aşıq Ələsgər; tərt. İ. Ələsgər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- 400 s.
 • Həqqi, Behruz. "Koroğlu"- tarixi-mifoloji gerçəklik / B. Həqqi; fars. tərc. A. Maralanlı; elmi red.: İ. Abbaslı, H. İsrafil.- Bakı: Nurlan, 2003.- 316 s.
 • Hüseynli, Məhərrəm. Aşıq İmran coşanda / M. Hüseynli.- Bakı: Araz, 2003.- 112 s.
 • Xəlilov, Nizami. Aşıq sənətinin təşəkkülü: dərs vəsaiti / N. Xəlilov; elmi red. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 120 s.
 • Atalar sözü = Азербайджанские пословицы / tərt. X.A. H. Rzayev
  I cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 688 s.- Azərbaycan, rus və ərəb dillərində.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi
  14-cü kitab / elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2003.- 182 s.
 • Azərbaycanın şair və aşıq qadınları / red. heyəti: S. Əliyeva, R. Ş. Əfəndiyeva, F. Ləman
  II cıld / tərt. Ə. M. Cəfərzadə.- Bakı: Maarif, 2003.- 280 s.
 • Mehdiyeva, Sevil Hacı qızı. Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi: orta əsrlərdə yazıya alınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında: monoqrafiya / S. H. Mehdiyeva; elmi red.: A. A. Axundov, T. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2003.- 220 s.
 • Lütvəli kişidən folklor nümunələri: Şəki folkloru / tərt.: L. Vahabov, R. O. Qafarlı; elmi red. R. O. Qafarlı; red. T. Tofiq qızı.- Bakı: Təhsil, 2003.- 160 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Milli təəssübkeşlik, yoxsa erməni saxtakarlığı / A. M. Nəbiyev; red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 50 s.
 • Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr / Aşıq Ələsgər; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Çinar-Çap, 2003.- 496 s.
 • Ağ göyərçin: Azərbaycan nağılı = The white dove: an Azerbaijani fairy tale.- Bakı: TUTU, 2002.- 16 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  VII kitab: Qaraqoyunlu folkloru / tərt.: H. Ə. İsmayılov, Q. Süleymanov; red. Q. M. Namazov.- Bakı: Səda, 2002.- 464 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi
  13-cü kitab / elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2002.- 207 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi
  12-ci kitab / elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2002.- 166 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi
  11-ci kitab / elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2002.- 186 s.
 • İsmayılov, Hüseyn Ələsgər oğlu. Göyçə aşıq mühiti: təşəkkülü və inkişaf yolları: monoqrafiya / H. Ə. İsmayılov; red. N. Q. Cəfərov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 404 s.
 • Abıyev, Aydın Müstəcəb oğlu. İki dastan / A. M. Abıyev, İ. Rəsuli; red. B. Osmanova.- Bakı: Orxan, 2002.- 110 s.
 • Allahmanov, Mahmud Qara oğlu. Şaman, ozan, və aşıq / M. Q. Allahmanov; elmi red. P. Əfəndiyev.- Bakı: Ağrıdağ, 2002.- 332 s.
 • Əliyev, Oruc. Azərbaycan nağıllarının poetikası / O. Əliyev; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2001.- 191 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / AMEA Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi
  10-cu kitab / elmi red. A. H. Hacıyev.- Bakı: Səda, 2001.- 224 s.
 • Hacıyev, Valeh Əlipaşa oğlu. Borçalı Mehralı bəy tarixi həqiqətlərdə / V. Ə. Hacıyev; Gürcüstan Azərbaycanlı Ziyalılar Birliyi.- Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Tbilisi, 2001.- 160 s.
 • Baxşəliyeva, Gövhər Baxşəli qızı. İlahi eşq dastanları / G. B. Baxşəliyeva; red. M. Ə. Məhəmmədi; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Maarif, 2001.- 380 s.
 • Novruz: ənənə və müasirlik: Novruz bayramına həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 17 mart 2001 / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Tələbə Elmi Cəmiyyəti.
  I bur. / red. heyəti: S. Dadaşova [et al.]; tərt., elmi red. M. Süleymanlı.- Bakı: "T" Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2001.- 96 s.
 • Bəyzadə, Qənirə Musa qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında frazafövqi vahidlərin antisinasiyası / Q. M. Bəyzadə; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2000.- 226 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası
  V cild: Qarabağ folkloru / tərt. İ. İ. Abbaslı; red.: Y. V. Qarayev, H. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2000.- 414 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası
  IV cild: Şəki folkloru / red. Y. V. Qarayev.- Bakı: Səda, 2000.- 498 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası
  III cild: Göyçə folkloru / tərt. H. İsmayılov; red. Y. V. Qarayev.- Bakı: Səda, 2000.- 766 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər.
  9-cu kitab / elmi red. O. Əliyev.- Bakı: Səda, 2000.- 228 s.
 • Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası: 2 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red. Anar
  I cild.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 2000.- 622 s.
 • Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası: 2 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red. Anar
  II cild.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 2000.- 567 s.
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. Qəhrəmanlıq dastanı: monoqrafiya / M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı; red.: N. M. Xudiyev, N. Q. Cəfərov.- Bakı: "Təhsil" Mərkəzi, 2000.- 112 s.
 • Abdullayev, Kamal Mehdi oğlu. Sirriçində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud - 2 / K. M. Abdullayev.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi: Elm, 1999.- 288 s.
 • Elçin. "Kitabi Dədə Qorqud" aliliyi = The supremacy of "Kitabi-Dede Gorqud" = La grandeur de "Kitabi-Dédé Gorgoud" / Elçin; tərt. N. İbrahimov; tərc. S. Məmmədzadə [et al.].- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 174 s.- Azərbaycan, ingilis, fransız, rus, alman və ərəb dillərində.
 • Kamal, Rüstəm. "Kitabi-Dədə Qorqud": arxaik ritual semantikası / R. Kamal; elmi red. Y. V. Qarayev; "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası, "Kitabi-Dədə Qorqud" kitabxanası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi; Bakı: Elm, 1999.- 72 s.
 • "Kitabi-Dədə Qorqud" - 1300: orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri: VI elmi-nəzəri konfransının materialları / Azərbaycan EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu; red. M. M. Adilov.- Bakı: Örnək, 1999.- 138 s.
 • Abdulla, Bəhlul Ağabala oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud"un poetikası / B. A. Abdulla; red. İ. İ. Abbaslı.- Bakı: Elm, 1999.- 224 s.
 • Abdulla, Bəhlul. "Kitabi-Dədə Qorqud"un poetikası / B. Abdulla; red. İ. İ. Abbaslı.- Bakı: Elm, 1999.- 224 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası
  II cild: İraq-Türkman / tərt.: Q. M. Paşayev, Ə. Bəndəroğlu; red. Y. V. Qarayev.- Bakı: Qızıl Şərq, 1999.- 467 s.
 • Dədə Qorqud - 1300 = Dada Gorgud- 1300 / Azərbaycan Hökuməti və BMT-nin İnkişaf Proqramı; mətnin müəl., red. A. H. Tahirli, tərc. T. Mustafayev, red. R. Ponton, məsl. E. Qəhrəmanov, məsl. S. Hacıyev, foto. Y. Xəlilov.- Bakı: "Patronat-S" şirkəti, 1999.- 31 açıqça.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Dədə Qorqud aliliyi: məqalələr toplusu / Elçin [et al.]; tərt. A. H. Tahirli; ön sözün müəl. T. İ. Hacıyev; red. Dilsuz.- Bakı: Sultan Graphics nəşriyyatı, 1999.- 183 s.
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz / T. İ. Hacıyev; "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası, "Kitabi-Dədə Qorqud" kitabxanası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi: Elm, 1999.- 216 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. İlin əziz günləri / A. M. Nəbiyev; elmi red. S. Əliyeva.- Bakı: Maarif, 1999.- 104 s.
 • Kitabi- Dədə Qorqud: komikslər toplusu / rəs. O. Hüseynov.- Bakı: İşıq, 1999.- 87 s.
 • Kitabi-Dədə Qorqud: məqalələr toplusu / red.: Y. V. Qarayev, A. A. Axundov.- Bakı: Elm, 1999.- 316 s.
 • Cəmşidov, Şamil Allahverdi oğlu. Kitabi-Dədəm Qorqud: tarixi, coğrafi, tekstoloji tədqiq və Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş elmi mətni: monoqrafiya / Ş. A. Cəmşidov; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 1999.- 680 s.
 • Kitabi-Dədəm Qorqud: Əla lisani-taifeyi-oğuzan / tərt. S. Q. Əlizadə.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 704 s.
 • Kitabi-Dədəm Qorqud: Əla lisani-taifeyi-oğuzan / tərt. S. Q. Əlizadə.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 704 s.
 • Babayev, Səfərəli Yaqub oğlu. Naxçıvanda "Kitabi-Dədə Qorqud" toponimləri / S. Y. Babayev; elmi red. B. Ə. Budaqov; "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası, "Kitabi-Dədə Qorqud" kitabxanası.- Bakı: XXI-YNE, 1999.- 224 s.
 • Çingizoğlu, Ənvər. Sözün nübar çağından...: araşdırmalar, incələmələr / Ə. Çingizoğlu; ön sözün müəl. N. M. Xudiyev; red. B. Nəbiyeva.- Bakı: OZAN, 1999.- 52 s.
 • Aşıq Ələsgər. Əsərləri, dastan-rəvayətlər, xatirələr... / Aşıq Ələsgər; tərt. İ. Ələsgər; red. M. P. Qasımlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 578 s.
 • Aşıq Ələsgər. Əsərləri, dastan-rəvayətlər, xatirələr... / Aşıq Ələsgər; tərt. İ. Ələsgər; red. M. P. Qasımlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 578 s.
 • Aşıq Ələsgər - 175: yubiley toplusu / H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. A. A. Səmədov; red.: A. A. Səmədov, M. İ. Yusifov.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 68 s.
 • Aşıq Ələsgər - 175: yubiley toplusu / H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. A. A. Səmədov; red.: A. A. Səmədov, M. İ. Yusifov.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 68 s.
 • İmamverdiyeva, Tərlan Qulu qızı. Göyçə aşıq məktəbi: ədəbi elmi-publisistik oçerklər toplusu / T. Q. İmamverdiyeva; baş red. S. Nəzərli; elmi red. Z. Məhərrəmov.- Bakı: Göytürk, 1998.- 240 s.
 • Əliyev, Vüqar Əmir oğlu. Günəş, od, ocaq, məşəl, şam, çıraq: folklor toplusu / V. Ə. Əliyev; elmi red. Q. Ş. Kazımov.- Bakı: Oğuz eli, 1998.- 188 s.
 • Sadıq, İslam. Koroğlu kim olub / İ. Sadıq; red. E. Əlibəyzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 206 s.
 • Çingizoğlu, Ənvər. Qarabağın aran ağzı- Arazbar: etnoqrafik cizgilər, çöl axtarışları, folklor örnəkləri / Ə. Çingizoğlu; red. K. İbrahimov.- Bakı: OZAN, 1998.- 104 s.
 • Ağayeva, Firəngiz Məmmədəli qızı. Azərbaycan folklor antroponimikası / F. M. Ağayeva, G. N. Əsgərova, P. Y. Ağayev.- Bakı: Maarif, 1997.- 216 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası
  III cild: Ağbaba folkloru / tərt. S. Ağbabalı; red. Q. Namazov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 256 s.
 • Elimizin söz boğçası / tərt. Ş. A. Cəmşidov; red. İ. Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 75 s.
 • Oğuz-tərəkəmə xalq mərasimləri və meydan tamaşaları / tərt. M. İ. Həkimov.- Bakı: Maarif, 1997.- 232 s.
 • Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Aşıq sənəti: qaynaqları, tarixi yaranışı və mühitləri / M. P. Qasımlı; elmi red. İ. Abbaslı; Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: OZAN, 1996.- 260 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası.
  II cild: Borçalı folkloru / tərt.: V. Hacıyev, İ. Abbaslı; red. Ə. Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 258 s.
 • Dava yorğan davasıymış: Molla Nəsrəddin lətifələri / tərt. B. Abdulla; red. M. Axundov.- Bakı: Yazıçı, 1996.- 272 s.
 • Elçin. Klassik aşıq poeziyasında "dünya" obrazı / Elçin; red. A. Hüseynova.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 48 s.
 • Abdullayeva, Aytək. Müşfiq və folklor: monoqrafiya, məqalələr / A. Abdullayeva; tərt. G. Hüseynoğlu; red. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Gənclik, 1996.- 268 s.
 • Şah Abbasın arvadı: nağıllar / tərt. F. Bayat; red. Rasimə.- Bakı: Yazıçı, 1996.- 243 s.
 • Dadaşzadə, Məmməd Arif Məhərrəm oğlu. Azərbaycan xalq bayramları, oyun və əyləncələri / M. A. Dadaşzadə; red. A. Mustafayev; Azərbaycan EA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 1995.- 85 s.
 • Bu yurd bayquşa qalmaz: Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl bölgələrindən toplanmış folklor nümunələri / tərt.: V. Nəbioğlu, M. Qaradaşlı, Ə. Əsgər; red. Nərgiz.- Bakı: Yazıçı, 1995.- 240 s.
 • Bu yurd bayquşa qalmaz: Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl bölgələrindən toplanmış folklor nümunələri / tərt.: V. Nəbioğlu, M. Qaradaşlı, Ə. Əsgər; red. Nərgiz.- Bakı: Yazıçı, 1995.- 240 s.
 • Fərzəli, Əjdər. Dədə Qorqud yolu / Ə. Fərzəli; elmi red. Ə. Saləddin.
  II kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 360 s.
 • Umudov, Qüdrət. Folklorşünaslığımızın tarixindən: 1920-1941-ci illər / Q. Umudov; elmi red. P. Ş. Əfəndiyev.- Bakı: Təbib, 1995.- 112 s.
 • Əliyev, Əsəd Tanrıverdi oğlu. Gürcüstan azərbaycanlılarının mənəvi mədəniyyəti / Ə. T. Əliyev; elmi red. T. Ə. Bünyadov; Azərbaycan Respublikası EA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 1995.- 128 s.
 • 555 tapmaca / Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; tərt. G. Davudova.- Bakı: Elm, 1994.- 78 s.
 • Allah yıxan evi qızlar tikər: ilk dəfə nəşr olunan nağıllarımız / tərt.: O. Əliyev, R. Xəlilov; red. V. Bəhmənli.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 304 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası
  I kitab: Naxçıvan folkloru / tərt.: T. Fərzəliyev, M. Qasımlı; elmi red. İ. Abbasov.- Bakı: Sabah, 1994.- 388 s.
 • Qaçaq Usuf: Ağbaba folklorundan nümunələr / tərt.: A. Ağbaba, N. Məmmədcanlı; red. İ. Türkay.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 56 s.
 • Həsənov, Xudaverdi Nəsib oğlu. Təbiət ülviyyəti və söz sərraflığı / X. N. Həsənov; red. T. Rüstəmova.- Bakı: Gənclik, 1994.- 240 s.
 • Təbrizdən dörd dəftər: atalar sözləri, məsəllər, hikmətlər / tərt. Ə. Azərlu; red. Ü. Kürçaylı; ön sözün müəl. B. Abdulla.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 168 s.
 • Xəlilov, Pənah İmran oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud"- intibah abidəsi / P. İ. Xəlilov; elmi red. S. Əlizadə; red. T. Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1993.- 176 s.
 • El düzgüləri, elat söyləmələri / tərt. M. Qasımlı; red. Ç. Ələkbərzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 176 s.
 • Həvilov, Həvil Abdulla oğlu. Martda mərək / H. A. Həvilov; elmi red. T. M. Cahangirov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 122 s.
 • Vəkilov, Qiyas Əcaib İsmayıl oğlu. XIX əsr aşıq lirikası / Q. İ. Vəkilov.- Bakı: Maarif, 1993.- 144 s.
 • Vətən qürbətdə qaldı: Göycə mahalından toplanmış folklor örnəkləri / tərt. H. İsmayılov; red.: O. Əliyev, E. Məmmədov.- Bakı: Yazıçı, 1993.- 533 s.
 • Əzizinəm Qarabağ...: bayatılar / tərt. İ. Quliyev; red. G. Mehdiyeva.- Bakı: Gənclik, 1993.- 192 s.
 • Rzayev, Xalıq Ağa Həsən oğlu. Atalar sözü / X. A. Rzayev.- Bakı: Təbib, 1992.- 119 s.
 • Hacıyev, Valeh Əlipaşa oğlu. Azərbaycan folkloru ənənələri: Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkəri əsasında: vəsait / V. Ə. Hacıyev; red. İ. Abbasov.- Tbilisi, 1992.- 116 s.
 • Əfəndiyev, Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı: dərslik / P. Ş. Əfəndiyev; elmi red. A. Nəbiyev.- Yenidən işlənmiş və təkmilləşdrilmiş II nəşri.- Bakı: Maarif, 1992.- 477 s.
 • Azərbaycan xalq söyləmələri / tərt. S. Pirsultanlı; red. N. Rüstəmli.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 213 s.
 • Maraği, Abasqulu. Əmsali Türkanə: atalar sözləri və xalq məsəlləri / A. Maraği; tərt. M. Payızov.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 56 s.
 • Aforizmlər və müdrik nəsihətlər / tərt. Ə. Nicat; red. İ. Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 72 s.
 • Azərbaycanın aşıq və şair qadınları / tərt. Ə. M. Cəfərzadə; red.: N. X. Rəfibəyli, M. M. Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1991.- 285 s.
 • Mirzəyev, Ağalar Həmzə oğlu. Novruz töhfələri / A. H. Mirzəyev, İ. Ə. Mehdiyev; red. V. Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1990.- 112 s.
 • Sözlü, nağıllı gecələr / tərt. L Ağalı; red. E. Əliyev.- Bakı: İşıq, 1991.- 120 s.
 • Yeddi gözəl kitabı: Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasının el dastanı / tərc. M. Məmmədova; red. Ə. Q. Hacızadə.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 240 s.
 • Safruh. Yeni oğuz sözü: deyimlər / Safruh.- Bakı: İşıq, 1991.- 508 s.
 • Sehrli sünbüllər: Azərbaycan mifləri / tərt. A. Nəbiyev; red. M. Namaz.- Bakı: Gənclik, 1990.- 144 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Sərhəd bilməyən əlaqələr: Azərbaycan-türkmən folklor əlaqələri tarixindən / A. M. Nəbiyev; red. E. Qiyasbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 88 s.
 • Seyidov, Mirəli Mirələkbər oğlu. Yaz bayramı / M. M. Seyidov; red. E. Fərruxzadə.- Bakı: Gənclik, 1990.- 96 s.
 • Mahmudov, Mahmud Ağaəli oğlu. Sözün qısası: aforizm, atmaca və ikiliklər / M. A. Mahmudov.- Bakı: Azərnəşr, 1989.- 104 s.
 • Aşıq rəvayətləri / tərt. R. Rüstəmzadə; red. T. Cəmilova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 156 s.
 • Azərbaycan mifoloji mətnləri / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; tərt. A. Acalov; red. heyəti: M. C. Cəfərov, M. Seyidov, İ. Abbasov.- Bakı: Elm, 1988.- 195 s.
 • Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası / red. heyəti: A. Zamanov [et al.].
  43-cü cild: Azərbaycan xalq dastanları / tərt. A. R. Vəfalı.- Bakı: Gənclik, 1988.- 580 s.
 • Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası / red. heyəti: A. Zamanov [et al.].
  40-cı cild: SSRİ xalqlarının nağılları / tərc. R. Salamova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 400 s.
 • Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası / red. heyəti: A. Zamanov [et al.].
  38-ci cild: Azərbaycan xalq nağılları / tərt. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Gənclik, 1988.- 464 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. El nəğmələri, xalq oyunları / A. M. Nəbiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 168 s.
 • Vəliyev, Kamil Nəriman oğlu. Elin yaddaşı, dilin yaddaşı / K. N. Vəliyev; red. T. Cəmilova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 280 s.
 • Kitabi-Dədə Qorqud / tərt.: F. Zeynalov, S. Əlizadə; red. E. Əlibəyzadə; qeyd. müəl. S. Əliyarov.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 265 s.
 • Qaravəllilər, nağıllar / tərt.: H. M. Tantəkin, S. Əliyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 173 s.
 • Xalqımızın deyimləri və duyumları / tərt. M. İ. Həkimov; elmi red. P. Ş. Əfəndiyev.- II nəşri.- Bakı: Maarif, 1988.- 384 s.
 • Vəliyev, Kamil Nəriman oğlu. Elin yaddaşı, dilin yaddaşı / K. N. Vəliyev; red. T. Cəmilova.- Bakı: Gənclik, 1987.- 278 s.
 • Məhəmməd. Şəhriyar: dastan / Məhəmməd; tərt., ön sözün müəl. Ə. Q. Səfərli; red.: M. Rəhimov, Ş. A. Cəmşidov.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 207 s.
 • Nağıllar / red. S. Məmmədova.- Bakı: Gənclik, 1986.- 204 s.
 • Xalqımızın deyimləri və duyumları / tərt. M. İ. Həkimov; elmi red. P. Ş. Əfəndiyev.- Bakı: Maarif, 1986.- 392 s.
 • Atalar sözü / tərt.: Ə. Hüseynzadə, H. Qasımzadə; red. B. Tahirbəyov.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 690 s.
 • Vəliyev, Vaqif Əli oğlu. Azərbaycan folkloru: dərslik / V. Ə. Vəliyev; elmi red. C. M. Abdullayev.- Bakı: Maarif, 1985.- 414 s.
 • Azərbaycan xalq əfsanələri / tərt. S. Paşayev; red. A. R. Vəfalı.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 286 s.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri: nağıllar / tərt. N. Seyidov; red. F. Fərhadov.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 506 s.
 • Bayatılar / tərt.: V. Ə. Vəliyev, S. Paşayev; red. A. R. Vəfalı.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 199 s.
 • Qatır Məmməd: dastan / tərt. A. Nəbiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1985.- 232 s.
 • Xalqın söz xəzinəsi / tərt. P. Ş. Əfəndiyev.- Bakı: Maarif, 1985.- 268 s.
 • Ramazanov, Yusif Məmməd oğlu. XIX əsr erməni nəsrində Azərbaycan folkloru motivləri / Y. M. Ramazanov; red. İ. B. Abbasov; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- Bakı: Elm, 1985.- 112 s.
 • Namazov, Qara Mustafa oğlu. Azərbaycan aşıq sənəti / Q. M. Namazov; red. İ. Ö. Vəliyev.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 192 s.
 • Azərbaycan aşıqları və el şairləri: 2 cilddə / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti: M. Һ. Təhmasib [et al.]; tərt. Ə. Axundov.
  II cild / red.: B. Abdullayev, E. Məmmədov.- Bakı: Elm, 1984.- 544 s.
 • Azərbaycan bayatıları / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.: B. A. Abdullayev, E. Məmmədov, Q. Babazadə; red.: T. Fərzəliyev, İ. B. Abbasov.- Bakı: Elm, 1984.- 260 s.
 • Aslanov, Elçin Muxtar oğlu. El-oba oyunu xalq tamaşası: xalq oyun-tamaşa mədəniyyətimizdə deyim və adların izahlı söz kitabı / E. M. Aslanov; elmi red. Y. V. Qarayev.- Bakı: İşıq, 1984.- 275 s.
 • Əfəndiyev, Osman Nəsrəddin oğlu. Aşıq poeziyasının estetik problemləri / O. N. Əfəndiyev; elmi red. C. Mustafayev.- Bakı: Azərnəşr, 1983.- 115 s.
 • Ayrım bəzəmələri / tərt. V. Ə. Vəliyev.- Bakı: Gənclik, 1983.- 164 s.
 • Həkimov, Mürsəl İsmayıl oğlu. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı: qədim və orta əsrlər / M. İ. Həkimov; red. İ. Mustafayev.- Bakı: Yazıçı, 1983.- 238 s.
 • Azərbaycan aşıqları və el şairləri: 2 cilddə / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti: M. H. Təhmasib [et al.]; tərt. Ə. Axundov.
  I cild / red.: T. Fərzəliyev, İ. B. Abbasov.- Bakı: Elm, 1983.- 375 s.
 • Göyər, səmənim, göyər / tərt. B. Abdulla; red. T. Cəmilova.- Bakı: Gənclik, 1983.- 184 s.
 • Paşayev, Sədnik Paşa. Nizami və xalq əfsanələri / S. P. Paşayev.- Bakı: Gənclik, 1983.- 128 s.
 • Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası: 20 cilddə / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti: M. Ə. İbrahimov [et al.].
  I cild: Xalq ədəbiyyatı / tərt.: T. Fərzəliyev, İ. B. Abbasov; red. H. M. Araslı.- Bakı: Elm, 1982.- 510 s
 • Azərbaycan nağılları.- Bakı: Gənclik, 1982.- 166 s.
 • Atalar sözü / tərt. Ə. Hüseynzadə.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 336 s.
 • Əfəndiyev, Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı: dərslik / P. Ş. Əfəndiyev; elmi red. A. M. Nəbiyev.- Bakı: Maarif, 1981.- 403 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.
  6-cı kitab / red. İ. B. Abbasov.- Bakı: Elm, 1981.- 180 s.
 • Azərbaycan xalq dastanları / tərt. Ə. Axundov; red. A. Nəbiyev.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 251 s.
 • Məzəli rəvayətlər / tərt. Ə. Hüseynzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1981.- 82 s.
 • Namazov, Qara Mustafa oğlu. Aşığın sazı və sözü / Q. M. Namazov; elmi red. M. M. Seyidov.- Bakı: Yazıçı, 1980.- 154 s.
 • Dədə Qorqud dastanları / tərt. Ş. A. Cəmşidov.- Bakı: Maarif, 1980.- 154 s.
 • Folklor nümunələri / tərt. N. Seyidov.- Bakı: Gənclik, 1980.- 74 s.
 • Azərbaycan məhəbbət dastanları / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.: M. Təhmasib [et al.]; red. T. Fərzəliyev.- Bakı: Elm, 1979.- 503 s.
 • Bəhlul Danəndə lətifələri / tərt. N. Seyidov.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 46 s.
 • Ələkbərov, Səfər Ustabəy oğlu. Folklorda estetik və əxlaqi fikirlər / S. U. Ələkbərov; red. V. Hacıyev.- Bakı: Gənclik, 1978.- 75 s.
 • Molla Nəsrəddin lətifələri / tərt. M. H. Təhmasib.- Bakı: Yazıçı, 1978.- 219 s.
 • Sazım sözüm / tərt. M. Şükür; red. T. Bayram.- Bakı: Yazıçı, 1978.- 140 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.
  5-ci kitab / red. T. Fərzəliyev.- Bakı: Elm, 1977.- 195 s.
 • Bayatılar: XVII-XX əsrlər / Azərbaycan SSR EA Əlyazmalar Fondu; tərt. A. Məmmədova; red.: M. H. Təhmasib, C. V. Qəhrəmanov.- Bakı: Elm, 1977.- 328 s.
 • Kitabi-Dədə Qorqud / tərt. H. M. Araslı.- Bakı: Gənclik, 1977.- 183 s.
 • Cəmşidov, Şamil Allahverdi oğlu. Kitabi-Dədə Qorqud / Ş. A. Cəmşidov; red. H. M. Araslı; Azərbaycan SSR EA Əlyazmalar Fondu.- Bakı: Elm, 1977.- 174 s.
 • Azərbaycan nağılları / tərt. N. Seyidov.- Bakı: Azərnəşr, 1976.- 256 s.
 • Biri var idi, biri yox idi: Azərbaycan nağılları / red. T. Cəmilova.- Təkrar nəşr.- Bakı: Gənclik, 1975.- 266 s.
 • Koroğlu / tərt. F. Fərhadov.- Bakı: Maarif, 1975.- 316 s.
 • Koroğlu / tərt. M. H. Təhmasib.- Bakı: Gənclik, 1975.- 364 s.
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Qəhrəmanlıq səhifələri / A. M. Nəbiyev; red. V. Ə. Vəliyev.- Bakı: Gənclik, 1975.- 98 s.
 • Azərbaycanın aşıq və şair qadınları / tərt. Ə. M. Cəfərzadə; red. N. X. Rəfibəyli.- Bakı: Gənclik, 1974.- 185 s
 • Yaşayan əfsanələr / tərt. S. Paşayev.- Bakı: Gənclik, 1973.- 70 s.
 • Azərbaycan dastanları: 5 cilddə / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.
  V cild / tərt. Ə. Axundov; red. N. Seyidov.- Bakı: Elm, 1972.- 444 s.
 • Təhmasib, Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlu. Azərbaycan xalq dastanları: orta əsrlər / M. A. Təhmasib; red. H. M. Araslı; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 1972.- 398 s.
 • Atalar sözləri və məsəllər / tərt. Ə. Hüseynzadə; red. B. Tahirbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1971.- 151 s.
 • Atalar sözü - ağlın gözü: dünya xalqlarının atalar sözü və məsəlləri / tərt. A. R. Vəfalı.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 211 s.
 • Azərbaycan nağılları: 2 cilddə.
  I cild / tərt. Ə. Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 273 s.
 • Babayev, İmran Əşrəf oğlu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı: dərs vəsaiti / İ. Ə. Babayev, P. Ş. Əfəndiyev.- Bakı: Maarif, 1970.- 268 s.
 • Yurdumuzun əfsanələri.- Bakı: Gənclik, 1970.- 45 s.
 • Cəmşidov, Şamil Allahverdi oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud"u vərəqləyərkən / Ş. A. Cəmşidov; red. Z. Qarayev.- Bakı: Gənclik, 1969.- 98 s.
 • Tapmacalar / tərt. N. Seyidov.- Bakı: Gənclik, 1969.- 80 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.
  I kitab / tərt. Ə. Axundov; red. Q. Qasımzadə.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1968.- 289 s.
 • Azərbaycan tapmacaları / tərt. N. Seyidov; red. Y. Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 1967.- 94 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.
  1-ci kitab / red. N. Seyidov.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1966.- 257 s.
 • Koroğlu / tərt. M. H. Təhmasib.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 374 s.
 • Molla Nəsrəddin lətifələri / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; tərt. M. H. Təhmasib; red. H. Araslı.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1965.- 334 s.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. M. H. Təhmasib.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1961.- 253 s.
 • Azərbaycan xalq dastanları.
  I cild / tərt. Ə. Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1961.- 353 s.
 • Qaçaq Nəbi: dastan / tərt. Ə. Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1961.- 370 s.
 • Rəvayətli ifadələr: niyə belə deyirik? / tərt. B. A. Hüseynov; red. Ə. Qarabağlı.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 212 s.
 • Araslı, Həmid Məmmədtağı oğlu. Aşıq yaradıcılığı / H. M. Araslı; red. T. Bayram.- Bakı, 1960.- 135 s.
 • Bayatılar / tərt. H. Qasımov.- II nəşri.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 253 s.
 • Molla Nəsrəddin lətifələri / tərt. Y. Məmmədov.- II nəşri.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960.- 109 s.
 • Qaçaq Nəbi / tərt. H. Qasımov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960.- 75 s.
 • Əsli və Kərəm: dastan / tərt. Ə. Axundov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960.- 76 s.
 • Molla Nəsrəddin lətifələri / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1956.- 408 s.
 • Азербайджанские сказки = Азәрбајҹан нағыллары / Институт Литературы и Языка им. Низами АН Азербайджанской ССР.
  Т. 2.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1947.- 512 с.

Rus dilində

 • Мамедли, Магомед Мамедсаид оглы. Парадигмы тюркского мифа: избранные статьи / М. М. Мамедли; науч. ред. С. Рзасой.- Киев: Панорама, 2018.- 192 с.
 • Баят, Фузули. Структура волшебных сказок: на основе материалов азербайджанских волшебных сказок / Ф. Баят; Министерство Культуры Республики Татарстан, Республиканский Центр Развития Традиционной Культуры.- Казань: РЦРТК, 2018.- 200 с.
 • Казымоглы, Мухтар. Генезис и поэтика смеха в Азербайджанском фольклоре / М. Казымоглы; науч. ред. С. Османлы; Институт фольклора НАНА.- Баку: Элм и Тахсил, 2017.- 360 с.
 • Гусейнли, Ашраф Кулам оглы. История рода Мискин Абдала и Арабский халифат: монография / А. К. Гусейнли; Региональная общественная организация "Литературно-культурное общество "Шахрияр".- М., 2015.- 559 с.
 • Агаев, Юсиф. Военное искусство тюрков в огузском эпосе "Китаби Деде Горгуд" / Ю. Ш. Агаев, С. А. Ахмедов; науч. ред. Н. М. Велиханлы.- Баку: "Ol" MMC, 2014.- 139 с.
 • Ахундова, Гюльшен Ислам гызы. Лексические и синтаксические особенности азербайджанских народных загадок: монография / Г. И. Ахундова; науч. ред. О. И. Мусаев; Институт Языкознания им. И. Насими НАНА.- Баку: Elm və Təhsil, 2014.- 196 с.
 • Гаджибабаев, Атабаба Исмаил оглу. Приключения моллы Гейбуллы: анекдоты / А. И. Гаджибабаев; пер. А. Ализаде; авт. идеи С. Гарабаглы.- Баку: UniPrint, 2011.- 67 с.
 • Божественные слова: фольклор и литературные памятники Азербайджана: сборник / Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ; пер. А. Багирова [и др.]; сост. А. М. Багиров; авт. вступ. ст.: Б. А. Набиев, Т. А. Керимли; науч. ред. Т. Г. Керимли.- М.: Художественная литература, 2010.- 728 с.
 • Ценнее золота: фольклор и литературные памятники Азербайджана: сборник / Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ; пер. А. Ахундовой [и др.]; сост. А. М. Багиров; авт. предисл. С. Рустамханлы; авт. вступ. ст.: Б. А. Набиев, Т. А. Керимли; науч. ред. Т. Г. Керимли.- М.: Художественная литература, 2010.- 648 с.
 • Исмаилов, Гусейн. Азербайджанское ашыгское искусство: Гейчинская среда: монография / Г. Исмаилов; пер. с азерб. Б. Агаева; отв. ред.: Р. Ф. Исламов, Ф. И. Урманчеев.- Казань: Алма-Лит, 2009.- 200 с.
 • Звездная гроздь: фольклор и литературные памятники Азербайджана: сборник / Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ; пер. А. Ахундовой [и др.]; сост. А. М. Багиров; авт. вступ. ст.: Б. А. Набиев, Т. Г. Керимли.- М.: Художественная литература, 2009.- 616 с.
 • Азербайджанские народные сказки / сост. М. Г. Гунбатов.- Баку: Гисмет, 2008.- 216 с.
 • Книга моего Деда Коркута: Огузский героический эпос / пер. В. В. Бартольда; сост.: В. Жирмунский, А. Кононов.- Репр. воспроизведение изд. 1962 года.- СПб.: Наука, 2007.- 299 с.
 • Книга моего Дэдэ Коркуда / Институт Языкознания им. Насими НАНА; пер. В. Асланов, А. Алекперов; ред. К. Абдулла.- Баку: Элм, 2005.- 270 с.
 • Аббаслы, Исрафил Исмаил оглы. Ареал распространения и влияния Азербайджанских дастанов / И. И. Аббаслы; ред. В. В. Девитт.- Баку: Сада, 2001.- 215 с.
 • Короглу / пер. с азерб. И. Сеидова; сост.: И. И. Аббаслы, Б. Абдулла; ред. Г. С. Алибейли.- Баку: Сада, 2000.- 500 с.
 • Книга моего Деда Коркута: Огузский героический эпос / пер. В. В. Бартольда; сост.: В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов.- Репр. воспроизведение изд. 1962 года.- Баку: XXI-YNE, 1999.- 320 с.
 • Нариманоглы, Камиль Вели. Поэтика "Китаби-Деде Коркуда: монография / К. В. Нариманоглы; ред. С. Н. Гасымова.- Баку: Маариф, 1999.- 248 с.
 • Короглы, Халык Гусейн оглы. Азербайджанский героический эпос / Х. Г. Короглы, А. М. Набиев; ред. А. Гаджиев.- Баку: Язычы, 1996.- 308 с.
 • Азербайджанский фольклор: сборник / сост. А. Набиева; ред., пер. В. Кафарова.- Баку: Гянджлик, 1990.- 328 с.
 • Рашид ад-Дин, Фазлаллах. Огуз-наме / Ф. Рашид ад- Дин; ред. З. М. Буниятов; пер. с пер. Р. М. Шукюровой.- Баку: Элм, 1987.- 128 с.
 • Анектоды о Бахлуле Даненде / сост. Н. Сеидов; пер. Б. Таирбеков.- Баку: Азернешр, 1986.- 127 с.
 • Баяты-песни / пер. В. Кафарова; ред. С. Мамедзаде.- Баку: Язычы, 1978.- 164 с.
 • Короглы, Халык Гусейнович. Огузский героический эпос / Х. Г. Короглы; Институт Востоковедения АН СССР, Институт мировой литературы им. М. Горького АН СССР.- М.: Наука, 1976.- 238 с.
 • Героический эпос народов СССР / редкол.: И. В. Абашидзе [и др.].
  Т. 2 / пер.: Б. Тургановой [и др.].- М.: Художественная литература, 1975.- 575 с.
 • Якубова, Сафура. Азербайджанское народное сказание "Ашыг-Гариб" / С. Якубова; ред.: М. Г. Тахмасиб, В. В. Девитт; Институт Литературы и Языка им. Низами АН Азербайджанской ССР.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1968.- 197 с.
 • Крылатая мудрость: Азербайджанские народные пословицы и поговорки / сост. А. Гусейнзаде; пер. Г. Гусейнзаде.- Баку: Азернешр, 1965.- 139 с.
 • Баяты / пер. с азерб. В. Кафарова.- Баку: Азернешр, 1960.- 119 с.
 • Азербайджанские пословицы и поговорки / сост. А. Гусейнзаде.- Баку: Азернешр, 1959.- 124 с.
 • Кероглу / Институт Литературы и Языка им. Низами АН Азербайджанской ССР; сост. М. Г. Тахмасиб; пер.: Ю. Гранина, И. Оротовского, А. Планика; авт. предисл. Г. Араслы.- Баку: АН Азерб. ССР, 1959.- 387 с.
 • Анекдоты Молла Насреддина / сост. Ю. Мамедов; пер. с азерб. Ю. Гранина.- Баку: Детюниздат, 1956.- 106 с.
 • Азербайджанские сказки / Институт Литературы им. Низами АН Азербайджанской ССР; ред. О. Эрберг; сост. А. Ахундов.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1950.- 509 с.
 • Деде Коркут / пер. В. В. Бартольда; сост.: Г. Араслы, М. Г. Тахмасиб.- Баку: АН Азерб. ССР, 1950.- 204 с.
 • Кер-оглы: азербайджанский народный эпос / пер. с азерб. А. А. Шарифа; сост. Г. Али-Заде; под ред. Г. К. Шарифова.- Баку: Азернешр, 1940.- 165 с.
 • Азербайджанские тюркские сказки / пер. А. Багрия; под общ. ред. Ю. М. Соколова.- Б. м.: ACADEMIA, 1935.- 663 с.
 • Фольклор Азербайджана и прилегающих стран / Азербайджанский Государственный научно-исследовательский институт отделение языка, литературы и искусства; под ред. А. В. Багрия.
  Т. 3.- Баку: Изд-во АзГНИИ, 1930.- 254 с.
 • Фольклор Азербайджана и прилегающих стран / Азербайджанский Государственный научно-исследовательский институт отделение языка, литературы и искусства; под ред. А. В. Багрия.
  Т. 2.- Баку: Изд-во АзГНИИ, 1930.- 315 с.
 • Фольклор Азербайджана и прилегающих стран / Азербайджанский Государственный научно-исследовательский институт отделение языка, литературы и искусства; под ред. А. В. Багрия.
  Т. 1.- Баку: Изд-во АзГНИИ, 1930.- 298 с.

İngilis dilində

 • Literary sources of Azerbaijani Multiculturalism / Khaqani Shirvani [et al.]; ed. K. Abdulla; contr.: M. Naghisoylu [et al.]; Baku International Multiculturalism Centre.- Baku: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, 2016. - 72 p.- İngilis dilində.
 • Babayev, Adil. Koroglu's Return to Chanlibel / A. Babayev; trans. T. S. Guliyev.- Baku: Elm və Təhsil, 2012.- 72 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan Fairy Tales / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; trans.: I. Peart, S. Ibrahimova; proj. direct. L. Efendiyeva
  Vol. 1.- Baku, 2011.- 320 p.- İngilis dilində.

Digər dillərdə

 • Yolon sıxanon: [Azərbaycanda yaşayan talış və digər xalqların talış dilində atalar sözləri] / AMEA Folklor İnstitutu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; tərt. İ. Məlikova; red.: İ. Həmidov, Ə. Rəcəbli.- Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş nəşri.- Bakı: Apostrof, 2018.- 239 s.- Talış dilində.
 • Azsaylı xalqların folkloru / AMEA Folklor İnstitutu ; layihənin rəh. M. Kazımoğlu, tərt.-müəl. S. Q. Kərimova, red. H. Qaşarov.
  III kitab: Mənim şair xalqım.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 394 s.- Ləzgi dilində.
 • Shah İsmaïl et autres dastans d’Azerbaïdjan / trad. de l’azéri: N. Novrouzov, L. Koenig.- Bakou: Shusha, 2015.- 102 p.- Fransız dilində.
 • Dada-Qorqud and Other Azerbaijan Old Manuscripts.- w. c.: w. p., w. y.- 16 p.- Çin və ingilis dillərində.
 • Das buch des Dede-Gorgut / Heydär Äliyev Stiftung; verfasser: P. Ismaylova, A. Teymurova, A. Mammadova; über. H. Achmed Schmiede; cor. M. Wallner.- Baku, 2013.- 224 S.- Alman dilində.
 • Üzeyir Hacıbeyli - "Köroğlu" operası : 3 Perde/5Tablo / Türksoy - Uluslararası Türk Kültürü Təşkilatı; ing. terc. Y. Vaudable, terc., ed. T. B. Davletov.- Ankara, 2011.- 144 s.- Türk və ingilis dillərində.
 • Melikova, Yasmina Ekrem kızı. Azerbaycan ve türk halk temaşalarının metin kıyaslanması / Y. Melikova; red.: F. Gedikli, E. Cavanşir; Azerbaycan cumhuriyeti eğitim bakanlığı, Kafkaz Üniversitesi.- Bakü: Araz, 2007.- 238 s.- Türk dilində.
 • Sand, George. Kourroglou = Koroğlu = Кероглу / G. Sand; trans.: A. A. Mastaliyeva, E. N. Faradjyllayeva; red.: H. Orudjov, R. Aliyev.- Bakou: Ganun, 2007.- 256 p.- Fransız, Azərbaycan, rus dillərində.
 • Caferli, Muharrem. Nahçıvan Folklor Materyalleri Esasında folklor ve etnik-milli şuur / M. Caferli; terc. A. Altaylı; tert.: S. Altaylı, N. Tan; Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Folklor Enstitüsü.- Ankara, 2007.- 128 s.- Türk dilində.
 • Türkülerden seçmeler / tert. M. Akzambaklar.- İstanbul: Timaş yayınları, 2005.- 208 s.- Türk dilində.
 • Kalafat, Yaşar. Guney Kafkasya: Sosyal Antropoloji Araştırmaları: Kuzey Azerbaycan-Gürcistan-Nahcıvan-Gezi Notları ve Türk Halk İnançları / Y. Kalafat; Avrasya Stratejik Araşdırmalar Merkezi.- Ankara: Avrasya Bir Vakfı ASAM yayınları, 2000.- 252 s.- Türk dilində.
 • Azerbaycan folklor ve etnoğrafya sözlügü / tert.: M. Hacıyeva, Ş. Köktürk, M. Paşayeva.- Ankara: Kültür Bakanlığı, 1999.- 226 s.- Türk dilində.
 • Kafkasyalı, Ali. Mikâyıl Azaflı: hayatı, sanatı, eserleri / A. Kafkasyalı; Mehmet Emin Resulzade adına Bakü Devlet Üniversitesi.- Erzurum, 1996.- 473 s.- Türk dilində.
 • Ergin, Muharrem. Dede Korkut Kitabı / M. Ergin.- 9. baskı.- İstanbul: Boğazıcı Yayınları, 1990.- 212 s.- Türk dilində.
 • Dede Korkuttan Salur Kazan Destanı / tert. N. Y. Gençosmanoğlu.- 2. Baskı.- İstanbul: Boğazıcı Yayınları, 1990.- 176 s.- Türk dilində.
 • Nia, Rahim Reis. Koroghlu: in Myth and History / R. R. Nia.- Tabriz: Nima Publishers, 1987.- 486 p.- Fars dilində.
 • Sepetçioğlu, Mustafa Necati. Dede Korkut / M. N. Sepetçioğlu.- İstanbul: Toker Yayınları, 1986.- 206 s.- Türk dilində.
 • Azerbaycan masalları / terc. S. Sabih; tert. R. Asker.- Baku: Yazıcı yayinevi, 1982.- 192 s.- Türk dilində.
 • Die Sonnentochter: die schönsten Märchen aus Aserbaidschan und Georgien / übers. von: H. Eschwege, L. Labas.- Moskau: Verl. Progress, 1971.- 264 S.- Alman dilində.